طراحی مدل کنترل آماری فرآیند در محیط فازی و بررسی نتایج آن در صنعت شکلات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

10.22034/jsqm.2021.302798.1359

چکیده

در مهندسی و تولید صنعتی، بخش کنترل کیفیت و مهندسی کیفیت به طراحی روش‌هایی مشغول است تا کارخانه بتواند به‌وسیله آن روش‌ها از مرغوبیت و مشتری‌پسند بودن کالای تولیدی خود مطمئن گردد. عمده بحث کنترل کیفیت مربوط به انجام نمونه گیری از محصولات، بازرسی آن نمونه ها و تعمیم نتایج به کل انباشت محصول است که بر اساس روش‌های آماری انجام می‌گیرد. هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل کاربردی کنترل آماری فرآیند در محیط فازی و اثرات آن در شرکت صنعتی داداش برادر می‌باشد. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و توصیفی است. جمع‌آوری اطلاعات برای اجرای مدل از روش نمونه‌گیری در ایستگاه بازرسی تبعیت می‌کند و به‌صورت 30 نمونه 50 تایی شکلات شیری، محصول شرکت صنعتی داداش برادر می‌باشد. با توجه به ویژگی‌های هفت گانه شکلات، نقص محصولات تولیدی مشخص گردید. روش آن نیز بدین ترتیب است که با انجام مطالعات کتابخانه‏ای برای استخراج تعداد نقص‌ها مدل مد فازی طراحی شده است، سپس طی جلساتی با خبرگان و بررسی نمونه‏های محصول اعداد فازی متناسب با نوع نقص شناسایی گردید، در ادامه با استفاده از نرم‏افزار Matlab برای مدل مد فازی در نمودار U-C کدنویسی شد تا خروجی‏ها را به صورت‏ اصطلاحات زبانی نمایش داده شود. روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و فرآیند اجرایی بدین‌صورت است که بعد از جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از فرمول‌های مربوطه، مقدار سطح قابل‌قبول کیفیت و سطوح کنترل به‌دست‌آمده و نتایج با روش کلاسیک مقایسه گردیده است. سپس مشخص گردید روش کنترل آماری فرآیند در محیط فازی نسبت به روش کلاسیک، عملکردی دقیق تر و هوشمندانه تر دارد که با توجه به این مهم اجرای روش جدید به شرکت مذکور پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها