تأثیر سرمایه فکری بر مزیت رقابتی با توجه به نقش میانجی مشکلات درون سازمانی و نقش تعدیل گر ناهمگونی مدیریت دانش در یک شرکت بیمه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران ، ایران

3 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

10.22034/jsqm.2022.311801.1369

چکیده

مزیت رقابتی یکی از موضوعات مهم در سازمان‌های پیشرو بالاخص شرکت های بیمه ای است با توجه به اهمیت موضوع؛ پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر سرمایه فکری بر مزیت رقابتی با توجه نقش میانجی شناسایی مشکلات درون سازمانی و نقش تعدیل گر ناهمگونی مدیریت دانش در یک شرکت بیمه ای صورت گرفته است. حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان شعب یک شرکت بیمه ای در غرب تهران است که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 294 نفر محاسبه شد. شیوه نمونه‌گیری در این تحقیق نمونه‌گیری تصادفی ساده بود. برای بررسی روایی پرسشنامه از روش شاخص نسبت روایی محتوایی و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده و برای تعیین روابط بین متغیرها نیز از تکنیک مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی.ال.اس نسخه 3 صورت پذیرفت. بر اساس نتایج تحقیق مشخص گردید سرمایه فکری بر مزیت رقابتی با توجه نقش میانجی مشکلات درون‌سازمانی و نقش تعدیل گر ناهمگونی مدیریت دانش تأثیرگذار است. مدیران شرکت با توجه به موضوع سرمایه فکری کارکنان و کاهش مشکلات درون‌سازمانی می توانند مزیت رقابتی در شرکت ایجاد کنند.

کلیدواژه‌ها