دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 51، آذر 1402، صفحه 1-214 
ارائه مدل مفهومی عوامل کیفیت محصول از منظر مشتری و تولیدکننده با روش فراترکیب

صفحه 182-214

10.22034/jsqm.2023.414010.1523

سید مهدی روحانی پور؛ احمد جعفرنژاد چقوشی؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ محمد احسانی فر