ارائه و اعتبارسنجی الگوی خلاقیت و کارآفرینی پایدار با تاکید بر استاندارد سازی (مطالعه موردی: شرکت‌های تولید کننده لوازم خانگی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، ,واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی،رودهن.، ایران.

2 نویسنده مسئول: استادیار، گروه اقتصاد و مدیریت، واحدرودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

3 استادیار،گروه مدیریت ، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

10.22034/jsqm.2023.410747.1515

چکیده

توجه به کارآفرینی پایدار در توسعه اقتصادی و تلفیق آن در شیوه‌های بازاریابی به شرکت ها اجازه می‌دهد که به شناسایی مشتریان جدید و توسعه محصول و نیازهای متنوع و در حال تغییر مشتریان بپردازد و به سودآوری بیانجامد. لذا این پژوهش به دنبال ارائه و اعتبارسنجی الگوی خلاقیت و کارآفرینی پایدار با تاکید بر استاندارد می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی-تحلیلی است. روش پژوهش از نوع آمیخته و در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی خبرگان و مدیران اجرایی صنعت لوازم خانگی است که 11 نفر محاسبه شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته است. شیوه تجزیه و تحلیل این بخش با استفاده از نظریه داده بنیاد است. بخش کمی پژوهش با ابزار پرسش نامه محقق ساخته که تعداد نمونه آماری براساس نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای213 نفر برآورد گردید، توزیع شد. در بخش کمی با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج بخش کیفی تحقیق در قالب شش مقوله اصلی و مقوله‌های فرعی عبارتند از: عوامل علّی شامل کارآفرینی سازمانی ، توسعه محصولات و مزیت رقابتی است. عوامل زمینه ای شامل حمایت دولت، زیرساخت های توسعه ای و حمایت مالی از ایده های کارآفرینی است. عوامل مداخله گر شامل قوانین حمایتی، مقوله های پایداری و توجه به نیروی کار است. راهبردها شامل اصلاح قوانین، توسعه پارک های علم و فناوری و بالا بردن سرعت گردش سرمایه است. پیامدها شامل استاندارد سازی فناوری ، فناوری توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری و افزایش بهره وری است. عوامل محوری شامل فناوری، ایده پردازی، اشتغال زایی و رقابت بین المللی است. در بخش کمی مشخص شد ضرایب مسیرها در مدل نهایی بیشتر از 0.3 و آماره t متناظر بیشتر از 1.96 است و مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات