رسمیت در سازمان و اثر آن بر کامیابی در محیط کار با تاکید بر نقش اخلاقیات در سازمان؛ مورد مطالعه: شهرداری شهرستان نیشابور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/jsqm.2023.398661.1496

چکیده

کامیابی در محیط کار یک حالت روانشناختی است که رفتارهای کارکنان را تحت تاثیر قرار داده و به دلیل اینکه رسمیت در سازمان، شفافیت بیشتری را برای کارکنان فراهم می‌کند، باعث کامیابی کارکنان در محیط کار می‌شود؛ لذا، هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رسمیت در سازمان بر کامیابی در محیط کار؛ با تاکید بر نقش اخلاقیات در شهرداری شهر نیشابور بود که از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه کارکنان شهرداری شهر نیشابور بود که حجم نمونه 110 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه‌های استاندارد بود و روش تحلیل مورد استفاده در این پژوهش، تکنیک مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. یافته‌های پژوهش نشان داد که نقش میانجی تعلق خاطر کاری و عدالت بین فردی در رابطه بین رسمیت و کامیابی در محیط کار تایید شد. همچنین نقش تعدیل‌گر رهبری اخلاقی در رابطه بین رسمیت و عدالت بین فردی تایید شد و در نهایت، متغیر تمرکز نتوانست رابطه بین تعلق خاطر کاری و کامیابی در محیط کار را تضعیف نماید. بنابراین طبق نتایج این پژوهش باید به این مسئله توجه شود که ساختارهای رسمی علاوه بر جنبه‌های منفی (مانند انعطاف‌پذیری و نوآوری کمتر)، دارای جنبه‌های مثبتی مانند افزایش تعلق خاطر کاری کارکنان، عدالت بین فردی و کامیابی در محیط کار می‌باشند و مدیران باید از مزایای مثبت ساختار رسمی به نفع سازمان و کارکنان خود استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات