بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تنفر از برند در صنعت خودروسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

10.22034/jsqm.2023.404065.1509

چکیده

رقابت شدید در اکثر بازارهای امروزی موجب شده است تا شناخت ادراکات و احساسات به ویژه احساسات منفی مشتریان حائز اهمیت باشد؛ زیرا حفظ و نگهداری مشتریان یکی از ارکان مهم برای رشد هر صنعتی به ویژه صنعت خودروسازی اطلاق می‌گردد. شایان ذکر است که صنعت خودروسازی یکی از عناصر اساسی و استراتژیک تجارت در سطح جهان محسوب می‌گردد. با توجه به اهمیت بهره‌وری و کارایی در صنعت مزبور و به طبع آن رشد و شکوفایی اقتصادی کشور، و همچنین اینکه چرا برخی از مشتریان تمایلی به استفاده از برند صنعت خودروسازی ندارند، در این پژوهش تلاش شده است تا عوامل تأثیرگذار بر تنفر از برند مورد بررسی قرار گیرند. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تنفر از برند در صنعت خودروسازی می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- همبستگی است. جامعۀ آماری شامل تمامی مشتریان شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو در استان گیلان می‌باشد که به علت نامحدود بودن جامعۀ آماری پژوهش، حجم نمونۀ آماری 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده برآورد شد. جهت گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها به ترتیب از پرسش‌نامه استاندارد و نرم‌افزارهای SPSS و LISREL استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که تمامی عوامل از جمله ناسازگاری ایدئولوژیک و نمادین، تجربۀ منفی گذشته، قصور خدمات و کالا، قیمت‌گذاری و تبلیغات نامناسب، عدم توجه به سلامت مشتری و پایبندی به تعهدات، بر تنفر از برند تأثیر مثبت و معنادار دارند و در نهایت اولویت عوامل مؤثر بر تنفر از برند در صنعت خودروسازی به ترتیب برابر (قیمت نامناسب با ضریب 76/4، تبلیغات نامناسب 97/3، قصور در کالا 89/3، تجربه مصرف منفی در گذشته 53/3، قصور در خدمات 34/3، ناسازگاری ایدئولوژیک 26/3، عدم پایبندی به تعهدات 90/2، عدم توجه به سلامت مشتری 50/2 و ناسازگاری نمادین 34/2) بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات