دوره و شماره: دوره 5، تابستان - شماره پیاپی 16، تابستان 1394، صفحه 6-83 
5. شناسایی سطوح آمادگی فناوری (TRL) بر‌اساس مستندات فنی‌

صفحه 62-75

سعید جعفری خانشیر؛ محسن خانقلی؛ مجید زمانی