مدلی برای مدیریت پروژه‌های فراسازمانی‬

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه علم وصنعت

2 -

چکیده

یکی از نیازهای جدی فعلی صنایع دفاع کشور استفاده از روش‌ها و مدل‌های بهینه برای مدیریت بهتر اجرای پروژه‌های فرا‌سازمانی است. وضعیت فعلی پروژه‌های فراسازمانی دفاعی و نحوه‌ی مدیریت جاری آن‌ها نشان می‌دهد که این نوع مدیریت در بسیاری از پروژه‌ها کارساز نبوده و پروژه‌ها به نتایج مطلوب نرسیده‌اند. لذا نیاز به مدل‌های جدید همکاری، تعامل و مشارکت بیش از پیش احساس‌شده تا از منابع به‌طور بهینه استفاده شود و پروژه بتواند به اهداف مطلوب خود برسد. شواهد نشان می‌دهد که در صنایع دفاعی کشور به روش‌های جدید تعامل و مشارکت برای مدیریت بهتر این نوع پروژه‌ها توجه زیادی نشده و در مورد آن سازوکار مشخصی وجود ندارد. نحوه‌ی بهینه‌ی همکاری و مشارکت در پروژه‌های فراسازمانی نیاز به الگوی جدید سازماندهی پروژه‌های فراسازمانی دارد. این مقاله ابتدا با بررسی مدل‌های موجود در زمینه‌ی اجرای پروژه‌های دفاعی، مشکلات و چالش‌های این نوع پروژه‌ها را بیان نموده و راه‌کارهائی جهت مدیریت و اجرای بهتر این نوع پروژ‌ها را به‌همراه یک مدل مفهومی ارائه می‌دهد. در نهایت چند مطالعه‌ی موردی در این زمینه در کشورهای مختلف ارائه می‌شود. 

کلیدواژه‌ها