ارائه‌ی روش بهینه برای استقرار هم‌زمان نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و نظام مدیریت امنیت اطلاعات

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

دانشجوی دکتری فناوری اطلاعات

چکیده

‌توسعه‌ی فناوری اطلاعات در سازمان‏ها، علی‌رغم مزایای متعدد و غیرقابل انکار، بحث‌های زیادی را نیز به‌دنبال داشته است. ارائه‌ی خدمات فناوری اطلاعات با کیفیت مطلوب و در بستر امن از جمله دغدغه‏های اساسی در ارائه‌ی این نوع خدمات به بخش‏های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است. استانداردهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و مدیریت امنیت اطلاعات برای رفع این دغدغه توسعه یافته‏اند.
لزوم استقرار این دو استاندارد در سازمان، به‌منظور تضمین کیفیت خدمات و امنیت اطلاعات، موضوع بعدی این مسیر است. در این مقاله، ابتدا مفاهیم و اصول این دو نظام بیان‌شده، سپس چارچوبی برای استقرار هم‌زمان آن‌ها ارائه‌شده است. چارچوب ارائه‌شده از نظر عملیاتی‌بودن مورد تأیید خبرگان قرار‌گرفته و از نظر جامعیت با محتوای استانداردها، نگاشته‌شده است.‌
این چارچوب مسیری کارا و اثربخش برای استقرار این دو نظام ارائه‌کرده است و موجب هزینه‏کردن هدفمند منابع در سازمان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها