ارائه‌ی الگوی پیشنهادی جهت استانداردسازی و اجرای مدیریت دانش در پروژه‌های تحقیقاتی- صنعتی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 -

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

3 دکتری صنایع مهندسی دانشگاه علم و صنعت

چکیده

اقتصاد امروز دنیا، دانش‌محور و بر مبنای دانش و دارایی‌های دانشی سازمان است. هدف اصلی مدیریت دانش در مدیریت پروژه، کاهش زمان، هزینه و پیشگیری از بروز مشکلات پروژه‌هاست. تکرارپذیربودن بروز مشکلات پروژه‌ها به دلایل مستند‌سازی نامناسب، عدم بهره‌برداری لازم از سوابق و تجارب پروژه‌های گذشته از یک سو، عدم گردش یا به‌کارگیری مناسب دانش بین کارکنان سازمان‌ها از سوی دیگر موضوعاتی است که منجر به افزایش زمان اجرای پروژه‌ها، افزایش هزینه، دوباره‌کاری و در نهایت نارضایتی مشتریان و کاهش فضای رقابتی شده است. این موضوعات در پروژه‌های تحقیقاتی- صنعتی دارای اهمیت ویژه بوده و به‌عنوان چالش مطرح می‌شوند. بدین منظور هدف از این تحقیق طراحی روشی برای استانداردسازی و اجرای نظام مدیریت دانش در پروژه‌های تحقیقاتی- صنعتی است. در این تحقیق با در‌نظر‌گرفتن فرآیندهای اصلی مدیریت دانش یعنی شناسایی، اکتساب، توسعه، اشتراک و توزیع، بهره‌گیری و نگهداری دانش، یک نرم‌افزار مدیریت دانش ارائه می‌شود تا به کمک آن بتوان گردش دانش‌های متفاوت را در پروژه‌های تحقیقاتی- صنعتی به مرحله یکسان و استانداردی رساند. پس از به‌کارگیری نرم‌افزار مدیریت دانش تأثیر آن بر روی انحراف زمانی و هزینه‌ای پروژه‌ها اندازه‌گیری ‌شده و نتایج حاصل نشان از کاهش هزینه، زمان و افزایش بهره‌وری پروژه‌ها بوده است. این نرم‌افزار قابلیت شبیه‌سازی برای تمامی سازمان‌ها و شرکت‌ها را در جهت پیشگیری از بروز عدم تطابق‌ها و افزایش دانش کارکنان داراست.  

کلیدواژه‌ها