استانداردها، نوآوری و توسعه‌ی اقتصادی کشورهای درحال توسعه: مفاهیم و چالش‌های سیاستی

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

تأثیر استانداردها بر توسعه‌ی اقتصادی کشورهایی که از تولید صنعتی و نوآوری عقب مانده‌اند، کمتر شناخته شده است. اصولاً استانداردسازی به‌مثابه یک موضوع فنی دیده‌شده و فقط از طریق سیاست‌های محدود سطح بالا پشتیبانی می‌شود. استانداردهای فنی در کم‌ترین حالت به اندازه‌ی اختراعات ثبت‌شده به رشد اقتصادی کمک می‌کنند. به علت رهبری غالب کشورهای توسعه‌یافته در ثبت اختراعات ، استانداردهای فنی در کشورهای درحال توسعه ، به‌مثابه یک مکانیسم کلیدی برای اشاعه‌ی دانش فناورانه و جایگزینی برای ثبت اختراعات ظهور یافته‌اند. اگرچه، کشورهای درحال توسعه و بنگاه‌هایشان دارای مجموعه‌ای از توانمندی‌ها و محدودیت‌هایی هستند که اساساً با توانمندی‌ها و محدودیت‌های کشورها و بنگاه‌های توسعه‌یافته متفاوت است. در این مقاله، استدلال می‌شود که کشورهای درحال توسعه بایستی معیارهایی را برای ارزیابی اتخاذ کنند که با زمینه‌های موجود در آن کشورها متناسب‌تر هستند و بر اثرات یادگیری و ایجاد توانمندی‌های پویا تمرکز می‌کنند. مقاله‌ی حاضر به بحث در خصوص موضوعات رایج می‌پردازد که در درک توسعه و پیشرفت کشورهای آسیایی در استانداردسازی ضروری هستند. همچنین به بررسی نقش مهم و حیاتی که اختراعات ثبت‌شده برای استانداردسازی ایفا می‌کنند، پرداخته و استدلال می‌کند که "ثبت راهبردی اختراعات " به‌منظور کسب درآمد از استانداردهای صنعتی غیررسمی می‌تواند از توسعه‌ی اقتصادی کشورهای درحال توسعه جلوگیری کند.

کلیدواژه‌ها