کلیدواژه‌ها = مدیریت کیفیت
طراحی ساختار استقرار مدیریت کیفیت جامع در شعب بانک ملی استان یزد

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 110-152

10.22034/jsqm.2022.312144.1373

علی صفاری دربرزی؛ ناصر صدرا ابرقویی؛ هانیه دشتی؛ داوود سرچمی


بررسی نقش کنترل کیفیت بر ارزش شرکت در چرخه عمر

دوره 10، شماره 3، آذر 1399

10.22034/jsqm.2020.244041.1226

عالمه مداحیان امیری؛ سید علی نبوی چاشمی؛ ایرج مهدوی؛ رضا حسن زاده


بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی سازمان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر فرهنگ سازمانی

دوره 7، زمستان، اسفند 1396، صفحه 6-15

الناز ایل بیگی؛ علی ناظری؛ سید محمدمهدی کاظمی


بررسی و تعیین فنون آماری پرکاربرد در نظام مدیریت کیفیت در یک سازمان

دوره 3، تابستان، شهریور 1392، صفحه 6-17

محمد حسین کریمی گوارشکی؛ مهدی شریفی زمانی؛ رامین رستم خانی