ارائه‌ی یک ساختار ناب/ شش سیگما برای بهبود عملکرد مراکز درمانی با ‌رویکرد خبره‌محور تفسیری

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 گروه کهندسی صنایع، دانشکده فنی دانشگاه تهران

2 مدیریت صنعتی، پردیس دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه رویکرد ناب برای کاهش اقدامات بی فایده و بدون ارزش افزوده در یک فرآیند تأکید می‌کند و روش شش سیگما تغییرات فرآیند را از طریق بکارگیری روش‌های آماری کاهش می‌دهد و این دو ابزار با تمرکز جدی بر سنجش شاخص‌های عملکردی و فرآیندی سازمان فرصت بهتری را برای دستیابی به نتایج مورد انتظار فراهم می آورد. هدف اصلی تحقیق بررسی مدل‌های شش سیگمای ناب می‌باشد و تلاش می‌کند مدلی از شش سیگمای ناب برای بهبود عملکرد مراکز درمانی ارائه کند. این پژوهش که از نوع هدف تحقیقی کاربردی و از نظر جمع آوری داده‌ها توصیفی پیمایشی می‌باشد، محقق با بهره‌گیری از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری فازی و نظرات 11 خبره به طراحی ساختار ناب شش سیگما برای مراکز درمانی پرداخت و بر اساس نتایج مدل پیشنهادی در 5 سطح قرار گرفت که فاز کنترل در سطح اول قرار گرفت که به نوعی موفقیت یا عدم موفقیت و مشکلات حین اجرا توسط این فاز شناسایی خواهد شد. در پایان نیز بر اساس مدل تحقیق پیشنهادهای اجرایی و کاربردی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


حاجی محمد، علی. (1385). شش سیگمای ناب چیست؟ شرکت سهامی باتریسازی نیرو (صبا باتری)، اولین کنگره بین‌المللی شش.
ربانی، مسعود؛ معنوی زاده، ندا؛ نیکدل، علیرضا. (1385). بکارگیری تلفیقی شش سیگما و تولید ناب در مسیر سرآمدی سازمانها، نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما، تهران.
مقدسی، حمید؛ سمنانی، فاطمه. (1388). شش سیگمای ناب، انگشتی بر نبض مراقبت بهداشتی. مدیریت اطلاعات سلامت. 7(1).
Lee, A. H., & Lin, C. Y. (2011). An integrated fuzzy QFD framework for new product development. Flexible services and manufacturing journal, 23(1), 26-47.
Bhat, S., Gijo, E. V., & Jnanesh, N. A. (2014). Application of Lean Six Sigma methodology in the registration process of a hospital. International Journal of Productivity and Performance Management.
Carroll, B.J. 2002. Lean Performance ERP project management: implementing the virtual supply chain, Auerbach Publications.
Cima, R. R., Brown, M. J., Hebl, J. R., Moore, R., Rogers, J. C., Kollengode, A., ... & Team, S. P. I. (2011). Use of lean and six sigma methodology to improve operating room efficiency in a high-volume tertiary-care academic medical center. Journal of the American College of Surgeons, 213(1), 83-92.
De Koning, H., Verver, J. P., van den Heuvel, J., Bisgaard, S., & Does, R. J. (2006). Lean six sigma in healthcare. Journal for Healthcare Quality, 28(2), 4-11.
Fairbanks, C. B. (2007). Using Six Sigma and Lean methodologies to improve OR throughput. Aorn Journal, 86(1), 73-82.
Furterer, S. L. (2014). Lean six sigma case studies in the healthcare enterprise. Spriner.
Gowen, R., Charles and Kathleen L. McFadden and Gowen, C. R., McFadden, K. L., & Settaluri, S. (2012). Contrasting continuous quality improvement, Six Sigma, and lean management for enhanced outcomes in US hospitals. American Journal of Business.
George, M.L. (2003). Lean Six Sigma for Service,Stanford university hospital, eBook by The McGraw-Hill Companies, Inc. 0-07-143635-9.
Joyce, M., Schechter, B. (2004). The Lean Enterprise - A Management Philosophy at Lockheed Martin, Defense Acquisition Review Journal, 11,181-172.
Kettinger, W. J., & Grover, V. (1995). Toward a theory of business process change management. Journal of Management Information Systems, 12(1), 9-30.
Laureani, A., Brady, M., & Antony, J. (2013). Applications of lean six sigma in an Irish hospital. Leadership in health services.
Luce, k., Trepanier, L., Ciochetto, F., Goldman, L. (2005). simulation and optimization as effective DFSS tools, simulation conference.
Mason, S. E., Nicolay, C. R., & Darzi, A. (2015). The use of Lean and Six Sigma methodologies in surgery: A systematic review. The Surgeon, 13(2), 91-100.
Mitamura, T., & Ohuchi, A. (1997, July). Interactive approach to fuzzy structural modeling based on FISM/fuzzy. In Proceedings of 6th International Fuzzy Systems Conference (Vol. 1, pp. 527-530). IEEE.
Stamatis, D. H. (2010). Essentials for the improvement of healthcare using lean & six sigma. CRC Press.
Spector, R. (2006). How constraints management USA. Available from: URL: www.scmr.com
Tazaki, E., & Amagasa, M. (1979). Structural modeling in a class of systems using fuzzy sets theory. Fuzzy sets and systems, 2(1), 87-103.
Tseng, M. L. (2013). Modeling sustainable production indicators with linguistic preferences. Journal of cleaner production, 40, 46-56.
Thomerson, L. D. (2001). Journey for excellence: Kentucky’s commonwealth health corporation adopts six sigma approach. In ASQ World Conference on Quality and Improvement Proceedings (p. 152). American Society for Quality.
Tagge, E. P., Thirumoorthi, A. S., Lenart, J., Garberoglio, C., & Mitchell, K. W. (2017). Improving operating room efficiency in academic children’s hospital using Lean Six Sigma methodology. Journal of Pediatric Surgery, 52(6), 1040-1044.