بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی سازمان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر فرهنگ سازمانی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند

2 عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند

چکیده

هدف پژوهش حاضر« بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی سازمان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر فرهنگ سازمانی» می‌باشد.‌ روش پژوهش از نظر هدف،‌ کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، ‌توصیفی-پیمایشی است.‌ جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان مالی 12 شرکت خصوصی فعال در صنعت تولید وسائل گازسوز می‌باشند که تعداد آن‌ها مجموعاً 103 نفر بوده و بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه 85 نفر تعیین گردیده است. ‌‌ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه است. روایی محتوایی پرسشنامه‌ها با استفاده از نظرات افراد خبره و اساتید صاحب نظر در علم مدیریت تایید شد. همچنین آلفای کرونباخ پرسشنامه ها بالای 0.7 بود که حاکی از پایایی آنها می باشد.‌ از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت تشخیص نرمال بودن داده‌ها استفاده شده است و براساس نتایج به دست آمده مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی تأثیر مثبتی دارد و فرهنگ سازمانی تأثیر مثبتی بر رابطه‌ی بین مدیریت کیفیت و عملکرد مالی می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


[1] احمدی، علی اکبر (1389)، روش تحقیق در مدیریت، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ اول.
[2] بازرگان، عباس، زهره سرمد، الهه حجازی(1395)"روش‌های تحقیق در علوم رفتاری"،نشر آگه.
[3] چراغی، حسن، مهرزاد تشکریان (1388)"مقدمه ای بر مدیریت کیفیت و استاندارد سازی ISO "دفتر نوسازی و تحول اداری.
[4] رحیمی، غفور (1384)"ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان"، ماهنامه تدبیر، سال هفدهم، شماره173.
[5] شهیدی، محمد حسن و فرشادگهر، ناصر (1375)، روش تحقیق و ماخذشناسی در علوم اجتماعی، تهران، انتشارات دانشکده اقتصاد.
[6] علی احمدی، علیرضا (1383)" شناخت فرهنگ، فرهنگ سازمانی و مدیریت بر آن"چاپ اول، تهران: بینا.
[7] هریسون، جفری، کارن اچ. جان، محمد اعرابی(1394)"مبانی مدیریت استراتژیک"، نشر مهگامه.
 
[8] Belohlav, J. A. (1993),Developing the quality organization. Quality Progress, 119e122.
[9] Curkovic, S., Melnyk, S., Handfield, R.,& Calantone, R.(2000), Investigating the linkage between total quality management and environmentally responsiblemanufacturing. IEEE Transactions on Engineering Management, 47, 444e464.
[10] Darnall, N., Henriques, I., Sadorsky, P.(2008), Do environmental management systems improve business performance in an international setting? Journal of International Management, 14(4), 364-376.
[11] Deming, W.E.(1982), Quality, Productivity and Competitive Position. MIT Center forAdvanced Engineering Study, Cambridge, MA.
[12]Denison, D.R. (1990), Corporate Culture and Organizational Effectiveness, John Wiley & Sons, New York, NY.
[13] Feng, T., Zhao, G., Su, K. (2014), The fit between environmental management systems and organisational learning orientation. International Journal of Production Research, 52(10), 2901-2914.
[14] Feng T., Cai D. , Wang D, Zhang X.(2016), Environmental management systems and financial performance: The joint effect of switching cost and competitive intensity. Journal of Cleaner Production.
 [15]Fornell, C. and Larcker, D.(1981); Evaluating Structural EquationModeling with Unobserved Variables and Measurement Error; Journal of Marking Research,Vol.18, No.1, pp.39-50.
[16] Fornell, C.(1992), A national customer satisfaction barometer: the Swedish experience. J. Mark. 56, 6–21.
[17] George, G.Gordon,)1994 .1989(;Perdicating corporateperformance forme organizational culture, op. cit
[18] Hulland, j(1999). Use of partial least squres in stratgic management research: areview of four recent studies .stratgic management journal.20-195 .
[19] Molina-Azorín, Jose F., Jorge Pereira-Moliner, Juan Jose Tarí, María D. Lopez-Gamero and Eva M. Pertusa-Ortega(2015), The effects of quality and environmental management on competitive advantage: A mixed methods study in the hotel industry.
[20] Pereira-Moliner, Jorge, Enrique Claver-Cortés, José F. Molina-Azorín and Juan José Tarí (2011), Quality management, environmental management and firm performance: direct and mediating effects in the hotel industry.
 [21]Prasad S, Tata J.(2000), Information investment in supply chain management. Logistics Information Management;13(1):33–8.
 [22]Werts, C.E., Linn, R.L., & Joreskog, K., G., (1974). Intra class reliabilityestimates; Testing structural assumptions, educational and psychologicalmeasurement, 34(1), 177.