کلیدواژه‌ها = فرهنگ سازمانی
بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی سازمان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر فرهنگ سازمانی

دوره 7، زمستان، اسفند 1396، صفحه 6-15

الناز ایل بیگی؛ علی ناظری؛ سید محمدمهدی کاظمی