تدوین الگوی ساختاری اثر مولفه‌های مدیریت کیفیت جامع بر گردش شغلی و بررسی تأثیر نقش فرهنگ سازمانی بر آن (نمونه موردی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

نویسنده

دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی، پژوهشگاه مدیریت بحران اصفهان، دانشکده مدیریت

چکیده

مدیریت کیفیت جامع یک رویکرد مدیریتی و برای بهبود عملکرد سازمانی است. فرهنگ سازمانی پدیده ای پیچیده می‌باشد که در عین حال در تسریع روند پیشرفت و دگرگونی سازمان نقش به سزایی دارد، لذا در این تحقیق به بررسی الگوی ساختاری اثر مولفه‌های مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد شغلی کارکنان وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی و بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر آن می‌پردازیم. بدین صورت که روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است. برای الگوسازی در تحقیق حاضر از الگو سازی معادلات ساختاری و برای آزمون روابط على میان متغیرها از روش رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارمندان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۳۲ سازمان کشور است و شامل ۲۵۵۳ نفر است. گروه نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان ۱۶ شامل ۳۳۵ نفر برآورد گردید که از سازمان به روش خوشه‌ای تصادفی، انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های مدیریت کیفیت فراگیر موسسه کیفیت فدرال آمریکا، عملکرد شغلی پاترسون (۲۰۰۰)، فرهنگ سازمانی دنیسون و اسپریترز (۱۹۹1) و حمایت سازمانی اینترنبرگر و همکاران (۱۹۸۶) استفاده شد. پایایی پرسشنامه‌ها بر اساس آلفای کرونباخ به ترتیب 97/0-92/0-95/0 و 74/0 برآورد گردید. داده‌ها با نرم‌افزار Spss23 ,PLS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد مؤلفه‌های تمرکز بر مشتری، توانمندسازی کارکنان و کار تیمی، تجزیه‌و‌تحلیل کیفیت تضمین کیفیت و بهبود کیفیت با نقش تعدیلگر فرهنگ سازمانی با عملکرد شغلی رابطه دارد (P<0.01). هم چنین بین مؤلفه‌های حمایت و رهبری مدیریت عالی، برنامه ریزی راهبردی، تمرکز بر مشتری تضمین کیفیت و بهبود کیفیت با نقش تعدیلگر حمایت سازمانی با عملکرد شغلی رابطه دارد (P<0/01).

کلیدواژه‌ها