نویسنده = رسول کریمی
ارزیابی تطابق مدل های مهندسی معکوس با حوزه های دانشی مدیریت پروژه

دوره 4، پاییز، آذر 1393، صفحه 68-87

اصغر عقلائی؛ رسول کریمی؛ احمد جعفر نژاد


بررسی نقش، کاربرد و نحوه انتخاب گزینه های اتحادراهبردی درمدیریت پروژه ها

دوره 2، بهار، تیر 1391، صفحه 40-47

اصغر عقلائی؛ رسول کریمی؛ مریم عباسی


ارایه دیدگاهی نوین در سیستم تولید کششی و اثرات آن بر جریان تولید و کیفیت

دوره 2، بهار، تیر 1391، صفحه 72-77

رسول کریمی؛ مهدی اسماعیلی؛ مریم عباسی؛ علیرضا محمود آبادی