ارزیابی تطابق مدل های مهندسی معکوس با حوزه های دانشی مدیریت پروژه

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

با توجه به توسعه روز افزون تکنولوژی در صنایع مختلف  و ضرورت کسب آن  به خصوص در کشورهای در حال توسعه ،ضرورت یافتن راهکارهای اثربخش انتقال تکنولوژی از جمله مسائلی است که همواره مورد توجه این کشور ها بوده است. یکی از راهکارهای انتقال تکنولوژی که به خصوص در ایران  اهمیت ویژهای یافته ، انتقال تکنولوژی به روش مهندسی معکوس است. دراین مقاله با استفاده از روش تحقیق کیفی و استفاده از نظرات کارشناسان ضمن بررسی تعاریف و طبقه بندی  مهندسی معکوس و ارائه  مدلهای متداول آنبا تمرکز بر روش مبتنی بر MIL-HDBK- 115 [1]، با توجه به الزامات پیکره دانش مدیریت پرو‍ژه مزایای این مدل مفهومی نسبت به سایر مدلها  مورد ارزیابی قرار گرفته است.[1] Military-Handbook

کلیدواژه‌ها