دوره و شماره: دوره 8، زمستان - شماره پیاپی 30، زمستان 1397، صفحه 1-100 
1. ارائه راهکارهای افزایش بهره وری سرمایه های انسانی در کار گروهی

صفحه 6-17

محمدرضا زاهدی؛ پونه جعفری ساروئی؛ حسین حکیمی


2. فرا تحلیل عوامل مؤثر بر تعالی سازمانی بر اساس مدلEFQM(با استفاده از نرم افزار CMA.2)

صفحه 18-27

علی اکبر مجدی؛ بتول صیفوری طغرالجردی؛ غلامرضا حسنی درمیان