شناسایی و رتبه بندی استانداردهای ارزیابی ریسک بیمه مسئولیت آتش‌سوزی در مشاغل و حرفه‌ها با تکنیک FAHP (مطالعه موردی: بیمه ایران استان قزوین)

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه بین‌الملل امام خمینی (ره) قزوین

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوئین زهرا، قزوین، ایران.

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی استانداردهای ارزیابی ریسک برای بیمه مسئولیت آتش‎سوزی در مشاغل و حرفه‏ها بیمه ایران استان قزوین است. مطالعه حاضر به لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است که روش گردآوری اطلاعات در آن میدانی و کتابخانه‏ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن پرسشنامه مححق ساخته می باشد. جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان بیمه ایران استان قزوین است. تجزیه و از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) و نرم­افزار  Excel جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است . نتایج نشان داد که معیارهای مدیریت ریسک، مایعات قابل اشتغال و تجهیزات ایمنی به ترتیب با اوزان 254/0، 204/0 و 203/0 در اولویت اول تا سوم قرار دارند و به ترتیب سایر رتبه بندی های شاخص ها طبق جدول 17 آورده شده اند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده می‏توان تمهیدات مناسبی را نظیر طراحی و نصب سیستم­های اعلام و اطفای حریق، آموزش مستمر افراد در این خصوص مدنظر قرار داد. همچنین، به هنگام صدور بیمه‎نامه می­توان سقفی برای تعهدنامه بیمه را در نظرگرفت تا اطلاعات کاملی از بیمه‎گذار دریافت کرد. سقف تعهد بیمه­گر در بیمه‎نامه باید مساوی و یا کمتر از میزان و نوع خسارت برآورده شده باشد تا توازن در پذیرش ریسک و دریافت حق بیمه وجود داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


منابع

1.آیین نامه شماره 21 مصوبات شورای عالی بیمه.

2.ابراهیم نژاد ، مهدی و پور رحمت آبادی ، محمد علی ؛ دهقانی معصومه ( 1394)  ارائه مدل یکپارچه مدیریت بحران و صتعت بیمه با هدف کاهش ریسک ، اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری.

3.اوترویل،ژان فرانسو (1382). مبانی نظری و علمی بیمه ترجمه همتی، عبد الناصر و دهقانی، علی بیمه مرکزی، ص. 22-23.

4.پارسا، علی اکبر (1392) ، کتاب علمی- کاربردی بیمه آتش سوزی بازاریابی- بیمه نامه- خسارت، انتشارات پژوهشکده بیمه.

5.پژوهشکده بیمه( 1393 ) مطالعه عوامل ریسک و فاکتورهای مؤثر بر محاسبه حق بیمه در بیمه های آتش سوزی ، طرح پژوهشی.

6.صادقی، مهران(1378) بررسی عوامل مؤثر درکاهش خسارت بیمه های آتش سوزی سهامی بیمه ایران– شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده بیمه.

7.غفارپور، ر(1389)  شناسایی و طبقه بندی منشاءهای ریسک در رشته های بیمه آتش سوزی و اولویت بندی آنها ، پایان نامه ، پژوهشکده بیمه.

8.فراهی، ف.، (1393) ، ارزیابی ریسک به رو پاپیونی، انجمن بهداشت حرفه ای ایران.

9.گلچینیان، عباس (1383) ، شناخت ریسک و روش های کنترل آن در بیمه های آتش سوزی، انتشارات سینه سرخ، تهران.

 10.مهدوی، غ. و نصیری، ف.(1391). اصول و مبانی نظری بیم، ه تهران: پژوهشکده بیمه، چ. 1

11.مهدوی، غ. و عابد، م(1394) اصول بیمه و مدیریت ریسک 1: مفاهیم اساسی در مدیریت ریسک و بیم، ه تهران: پژوهشکده بیمه، چ 1.

12.میرزایی ، خ ( 1389) . پژوهش، پژوهشگری و پژوهش نامه نویسی. تهران: انتشارات جامعه شناسان، صص 38-50.

13.یمنی،  سیدمحمد (1382 )کارشناسی و ارزیابی صدور بیمه و خسارت آتش سوزی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ اول.

.14Bajcar, T., et al. (2008). Quantification of impact of line markers on risk on transmission pipelines with natural gas, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 21:613-619.

.15Cox, L., (2008). What’s wrong with Risk Matrices? Risk Analysis, 28(2), 497-512.

.16Freeman, M., (2010). How fire risks should be managed in enclosed Australian shopping centers. Melbourne: Victoria Graduate School of Business.

.17HANHai-yun (2011) Research on Standardization Method of Risk Assessment for Fire Public Liability Insurance in Assembly Occupancies and Underwriting Auditing ,Procardia Volume 11, Pages 120-126.

.18JaninaMühlnickel, Gregor N.F.Wei(2015) Consolidation and systemic risk in the international insurance industry, Stability, Volume,  Pages 187-202.

.19Jen Chieh LeeTyrone T.Lin (2018) A three-stage real options model on fire risk management decision-making under the fire loss frequency uncertainty ,Asia Pacific Management Review ,Volume 23, Issue 1, Pages 37-44.

.20Jing Xin ,Chongfu Huang (2013) Fire risk analysis of residential buildings based on scenario clusters and its application in fire risk management ,Fire Safety Journal ,Volume 62, Part A,  Pages 72-78.

.21Korombel, K. and tworek, B. (2013) Qualitative risk analysis as a stage of risk management in investment projects: advantages and disadvantages of selected methods – theoretical approach. Inter disciplinary research Journal, 51 -54.

.22Lin,C.J., & Wu,W.W.(2008).a casual analytical method for group decision-making under fuzzy environment. Expert systems with applications, 34(1), 205-213.

.23Lin, H.F. (2010).An application of fuzzy AHP for evaluating course website quality. Computers & education, 54(4), 877-888.

.25Rejda, George E., McNamara, Michael J (2014) Principles of Risk Management and Insurance, Twelfth Edition.

Robert J.Fischer Edward P.Halibozek David .26C.Walters (2019) Risk Analysis, Security Surveys and Insurance Introduction to Security (Tenth Edition), Pages 137-168.