بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

  • ثابت مطلق، محمد [1] گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

ج

چ

  • چرسنج، علیرضا [1] کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی، تهران، ایران؛ معاونت بهره‌برداری منطقه برق شمیران
  • چشم براه، محسن [2]
  • چگینی، مجید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، گروه مدیریت

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

  • لطفی، محمدرضا [1] دکترای مهندسی صنایع - استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
  • لطفی، محمدرضا [1] گروه مهندسی صنایع، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

م

ن

ه

ی