مدیریت استاندارد و کیفیت (JSQM) - اهداف و چشم انداز