فرم‌های الزامی برای ارسال

نویسندگان محترم باید فرم‌های تعهدنامه نویسندگان و افشای تعارض منافع و فرم موافقت با کپی رایت را تکمیل و به همراه مقاله ارسال نمایند. این فرم‌ها را می‌توانید از طریق پیوندهای زیر دریافت نمایید.

 

-   دریافت فرم تعهدنامه نویسندگان

 

-   دریافت فرم افشای تعارض منافع 

 

-   دریافت فرم موافقت با کپی رایت