مدیریت استاندارد و کیفیت (JSQM) - واژه نامه اختصاصی