مدیریت استاندارد و کیفیت (JSQM) - فرایند پذیرش مقالات