دوره و شماره: دوره 9، زمستان - شماره پیاپی 34، زمستان 1398، صفحه 1-100 
5. ارائه مدلی ترکیبی جهت ارزیابی و پیش بینی عملکرد کارآفرینانه شرکت‌های دانش‌بنیان

صفحه 60-76

حبیب زارع احمدآبادی؛ محمدمحسن خدائی میدانشاه؛ فهیمه دهقانی زاده