دوره و شماره: دوره 9، زمستان - شماره پیاپی 34، زمستان 1398، صفحه 1-100 
2. ارائه مدلی ترکیبی جهت ارزیابی و پیش بینی عملکرد کارآفرینانه شرکت‌های دانش‌بنیان

صفحه 23-38

حبیب زارع احمدآبادی؛ محمدمحسن خدائی میدانشاه؛ فهیمه دهقانی زاده


مقاله پژوهشی

6. تبیین مدل عوامل ایجاد بحران و ارائه مدیریت راهکارهای برون رفت در صنعت قیر کشور

صفحه 79-92

محسن دلاویز؛ غلامرضا نبی بید هندی؛ احسان قهرمانی