1. بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی سازمان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر فرهنگ سازمانی

صفحه 6-15

الناز ایل بیگی؛ علی ناظری؛ سید محمدمهدی کاظمی


2. ارائه الگوی مفهومی ساماندهی بذر پیشنهاد، با هدف بهبود عملکرد نظام پیشنهادها

صفحه 16-24

حامد محمدی؛ محمودرضا رنجبر؛ نوید محمدی


3. تدوین نرم افزار محاسبات سازه ای شناورهای تندرو سبک کامپوزیتی بر اساس استاندارد

صفحه 25-32

امین اسلامی؛ محمد رضایی سنگتابی


4. اولویت بندی مؤلفه ‏های ارتقاء کیفیت خدمات درمانی با تلفیق روش گسترش عملکرد کیفیت (QFD) و کاردینال.

صفحه 33-46

مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی؛ فاطمه پورابولی


5. نوع شناسی اسناد فنی در فرآیند طراحی و ساخت محصول

صفحه 47-63

کورش اخگری؛ مجید چگینی؛ مهدی شایگانی مدد


6. شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری کارکنان با رویکرد تحول اداری

صفحه 61-74

حسن علیزاده؛ داود غلامرضائی؛ مسعود صمدیان


7. ارائه‌ مدل چابک‌سازی سازمان با تکیه بر دو بعد قدرت ریسک‌پذیری و مشارکت کارکنان برای مراکز تولیدی و خدماتی

صفحه 75-83

حمید اسماعیلی؛ حانیه زارعیان بین‌آبادی