شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری کارکنان با رویکرد تحول اداری

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارمند شرکت گاز استان تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور دماوند

3 رئیس پژوهش شرکت گاز استان تهران

چکیده

در این تحقیق به بررسی اولویت‏بندی عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری با رویکرد اداری پرداخته شد. که از لحاظ هدف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نحوه گرد آوری داده‏ها روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی صورت گرفت. جهت شناسایی کیفیت زندگی کاری از ابعاد 8 گانه والتون شامل پرداخت منصفانه و کاری، محیط کاری ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون گرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی در زندگی کاری، فضای کلی زندگی، وحدت و انسجام اجتماعی و توسعه قابلیت‌های اجتماعی و برای رویکرد تحول اداری (خدمت رسانی به مردم، تقویت مدیریت، توانمندسازی منابع انسانی، سلامت اداری، افزایش بهره‌وری، تمرکززدایی، عدالت استخدامی و استقرار دولت الکترونیک) (مفاد 8 برنامه تحول اداری مصوب ۱۳۸۹) مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق مدیران میانی و کارکنان صف و ستادی شرکت گاز استان تهران و ادارات تابعه می‌باشد که این تعداد برابر 100 نفر می‌باشد که با قرار گرفتن در فرمول کوکران تعداد 81 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان داد 1- یکپارچگی و انسجام اجتماعی 2- تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم 3- قانون گرایی در سازمان 4- پرداخت منصفانه و کافی 5- محیط کاری ایمن و بهداشتی 6- فضای کلی زندگی 7-وابستگی اجتماعی زندگی کاری 8- توسعه قابلیت‌های اجتماعی به ترتیب دارای اولویت هستند. همچنین نتایج به صورت کلی نشان می‏دهد از نظر افراد سلامت اداری، افزایش بهره‏وری و توانمند سازی منابع انسانی در مقایسه با سایر برنامه‏های تحول اداری دارای بیشترین اهمیت و استقرار دولت الکترونیک و عدالت استخدامی دارای کمترین اهمیت می‌باشند. پیشنهاد می‌شود مسئولان در راستای افزایش کیفیت زندگی کاری بر اساس اولویت‏های یاد شده به این عوامل نیز نسبت به سایر توجه ویژه‌ای داشته و اقدامات عملی جهت افزایش سلامت اداری، افزایش بهره‏وری و توانمند سازی منابع انسانی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


1. الوانی، سیدمهدی، و فتاح شری فزاده، ) 1379 (، فرایند

خ طمش یگذاری عمومی، تهران، علامه طباطبایی.

2. آیین نامه اصلاحات اداری، 1396 .

3. اله دادی، غلامرضا. ) 1388 (. پژوهشنامه مدیریت تحول

دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن مجله مدیریت

راهبردی ایران. شماره 37 علمی-پژوهشی/ .

ISC

4. پرداختچی، قهرمانی و گلدوست جویباری، محمدحسین،

محمد و یاسر، ) 1388 (، کیفیت زندگی کاری )ضرورت بالندگی

در سازما نها(، نشر به آوران، کلک زرین.

5. جلیل خانی، بهرام. ) 1385 (. تغییر و تحول سازما نها.

شکرشکن » آذر 1385 شماره 110 .

6. حاتمی، حسین، میرجعفری، احمد، مجاهدی جهرمی،

سعیده.) 1390 (. رابطه یکفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی

و میزان بهره وری در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جهرم،

فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو درمدیریت آموزشی،

شماره: سه، صص: 25 - 40 .

7. صدر، سید مرتضی، ) 1390 (، شناسائی رابطه میان عوامل

کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی.

8. طاهریان، مسعود، کامران، فریدون، کفاشی، مجید.) 1390 (.

تأثیر کیفیت زندگی کاری بر سرمایه اجتماعی کارکنان شرکت

رجا،نشریه پژوهش اجتماعی، دوره 4، شماره 13 ، صص: 59

.-80

9. غلامی، غلامرضا. ) 1388 (. عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی

کاری در سازمان، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، شماره:

بیست و چهارم، صص: 80 - 100 .

10 . قصرى، عبدالعلی پور و قبادی، محمد، قادر و عباس،

) 1390 (، نقش کیفیت زندگی کاری در تعهد سازمانی کارکنان

دانشگاه علوم انتظامی، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامى،

6) 2(، 177-193 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور

تهران.

11 . گرمابدری، الف.، ) 1389 (، بررسی ارتباط میان کیفیت

زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان.

12 . میر کمالی، سید محمد، نارنجی ثانی، فاطمه ) 1387 (،

بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی بین اعضای

هیئت علمی دانشگاههای تهران و صنعتی شریف، فصلنامه

پژوهشی و برنام هریزی در آموزش عالی، شماره 48 ، تهران،

ص 77 .

13 . محمدی، ب.، ) 1387 (، بررسی رابطه کیفیت زندگی

کاری و سلامت سازمانی در مدارس متوسطه.

14 . مدنی پور محمود) 1381 (، کیفیت زندگی کاری و ارتباط

آن با عملکرد و بهر هوری سازمانها، نشریه توسعه مدیریت،

1381 ، شماره 43 ، تهران، ص 8.

15 . نعیمی،گیتا،نظری، علی محمد، ثنایی ذاکر، باقر.) 1391 (.

بررسی رابطه بین یکفیت زندگی کاری و تعارض کار-خانواده

با عملکرد شغلی کارکنان مرد متاهل، فصلنامه مشاوره شغلی و

سازمانی، دوره چهارم، شماره 10 ،صص: 57 - 72 .

16 . نوروزی، محمد) 1392 (. بررسی ماهیت،رویکردها و

راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری در سازمان، مجله

فرهنگ و رفتار اداری، شماره: پنجم، صص: 17 - 21 .