دوره و شماره: دوره 7، زمستان - شماره پیاپی 26، زمستان 1396، صفحه 6-80 

علمی ترویجی

5. نوع شناسی اسناد فنی در فرآیند طراحی و ساخت محصول

صفحه 47-63

کورش اخگری؛ مجید چگینی؛ مهدی شایگانی مدد


مقاله پژوهشی

8. تأثیر استانداردهای حقوق خصوصی بر مدیریت قراردادهای اداری

صفحه 84-95

احسان سعیدی صابر؛ حسین جوان آراسته