نوع شناسی اسناد فنی در فرآیند طراحی و ساخت محصول

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه شیراز، گروه مدیریت و حسابداری و همچنین دانش آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، گروه مدیریت

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده علوم

چکیده

اسناد فنی یکی از منابع مطالعاتی هستند که در سازمان های صنعتی در فرآیند انجام پژوهش، طراحی و ساخت محصولات بسیار مورد استفاده قرار می گیرند و از اهمیت خاصی برخوردار هستند. هدف از این پژوهش شناخت انواع اسناد فنی طراحی و ساخت محصول است تا به عموم ذی نفعان مانند صاحبان صنایع و همچنین مستندسازان و دیگر کنشگران و کاربران کمک نماید تا در هنگام انتقال فناوری یا خرید محصول و همچنین تحویل، نصب، استفاده، و اشتراک منابع از کامل بودن و همچنین با کیفیت بودن آن ها مطمئن گردند. روش تحقیق این مقاله از نوع تحلیل محتوا است، استانداردها و مقالات علمی و فنی متعددی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و روایی سوالات تحقیق به تایید خبرگان موضوعی رسید.
یافته های پژوهش نشان می دهد در سازمان های بزرگ صنعتی که معمولاٌ محصول به صورت شبکه ای و برون سپاری تولید می شود، اسناد فنی اعم از اسناد نوشتاری و ترسیمی در انتقال اطلاعات طراحی و ساخت محصول نقش بسیار مهمی ایفا می نماید بر این اساس، می توان نتیجه گرفت "نهادینه کردن نظام تولید و قرائت یکسان و شناخت انواع اسناد فنی در نظام آموزشی و صنعتی کشور"، نقش به سزایی در ایجاد زبان مشترک بیم کنشگران صنایع ایجاد می نماید. همچنین رعایت ویژگی هایی مانند شناسه گذاری، به کارگیری واژگان استاندارد، شرح اختصارات، ... و نمایه سازی موضوعی اسناد در صدر فهرست ویژگی های اساسی اسناد فنی برای تبادل و انتقال اطلاعات و فناوری در سطح صنایع ملی و بین المللی می باشد.

کلیدواژه‌ها


 فهرست منابع فارسی

[1]امیر شاهی, م. (1385). مبانی مدیریت اسناد. تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

 [2] حافظ نیا, م. ر. (1391). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سمت.

]3[ فشارکی, مهدی. (1391). مدل سازی دانش فنی در دفاتر طراحی. تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی.

[4] استاندارد1107IDS. (1390). فرآیند تحقق ایده -  از ایده تا ساخت نمونه، تهران: مرکز استاندارد دفاعی ایران.

[5] اخگری, کورش. (1397). امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری. تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی.

 [6]وزارت نیرو. (1388). دستورالعمل سازماندهی اسناد صنعت برق. تهران: وزارت نیرو.

[7] نیرومند. (1394). اصول مستند سازی در نظام مدیریت کیفیت. مشهد: بیمارستان فارابی مشهد.

[8]حری, ع. (1391). آیین نگارش علمی. تهران: کتاب نشر.

[9] علیدوستی, س., & ناخدا, م. (1391). راهنمای نگارش گزارش های علمی و فنی. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

[10] عبداله زاده, ح., & حجر گشت, ع. (1391). رسم فنی. تهران: کتاب های درسی ایران.

[11] حیدری, س. م. (1392). نقشه کشی. فومن: آموزش و پرورش استان گیلان.

 [12]استاندارد ایران 001. (1387). مقررات مربوط به ساختار و شیوه‌ی نگارش استانداردهای  . تهران: مرکز استاندارد ایران.

 [13] استاندارد005. (1387). استانداردهای ملی ایران - مقررات مربوط به ساختار و شیوه نگارش. تهران: موسسه استاندارد های ملی ایران.

 [14] کاظم پور, ز. (1388). مقدمه ای بر نمایه سازی و چکیده نویسی. تهران: چاپار.

 [15]    Barthelmey, A. (2014). Cyber Physical Systems for Life Cycle Continuous Technical document. Variety Management in Manufacturing. Proceedings of the 47th CIRP Conference on Manufacturing, Dortmund(pp 207-211).

[16]  Qureshia, A. (2014). Stages in product lifecycle: Trans-disciplinary design context. 24th CIRP Design Conference  (pp 224-229)Procedia CIRP 21.

[17]    Berglund, a. f., & bligard, l. (2014). Using the TRL-methodology to design supporting ICT-tools for production. Variety Management in Manufacturing. Proceedings of the 47th CIRP Conference on Manufacturing. (pp 726-732)Chalmers University of Technology.

[18]    Yonghan Ju, S. Y. (2014). Patent-based QFD framework development for identification of emerging. Technological Forecasting & Social Change 1-21.

[19] Clifton, d., & fyffe, d. (1977). project feasibility analysis. john wiley & sons.

[20]    Unido. (2002). economic analysis of projects. word bank press.

[21]    Shimomura, Y., Nemoto, Y., & Kimita, K. (2015). A method for analysing conceptual design process of product-service. CIRP Annals - Manufacturing Technology.

 [22]  Brea, H. (2011). Testing the product test. Economics Letters, 157-159.

[23] Anderson, S., & Celik, L.

. (2015)Product line design. Journal

Of EconomicTheory, 517–526.

[24] Iso10013. (2009). Guidelines for Quality Management Documentation System. iso.

[25]    Iso10444. (1994). Information and Documentation - International Standard Technical Report Number. iso.

 [26] Gost 2.102. (2013). Единая система конструкторской документации . russia: gost standard.

[27] Metraglia, r. (2013). technical

drawing skills. international conference on

new horizons(PP848-859). italy:

unirversity of brescia.

[28] Kasimov, D. (2015). Individual

strategies in the task sof graphical retrieval

of technical drawings. Journal of Visual

Languagesand Computing,

134-146.