1. شناسایی و رتبه بندی عوامل استراتژیک محیطی و سازمانی در برقراری اصول عملیات ناب در خدمات شهری؛ مورد مطالعه شهرداری همدان

صفحه 6-17

روح الله سهرابی؛ محمد رحمانی؛ هما خلجی


2. مراحل و ابزارهای لازم برای پیاده سازی اثربخش PFMEA در سازمان های تولیدی

صفحه 18-29

محمد باغبانی؛ سلیمان ایرانزاده؛ مجید باقرزاده خواجه


3. اثر کارکردهای مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری

صفحه 30-37

محمدرضا عسگری


4. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری کارکنان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه (ANP ) ( مطالعه موردی : سازمان ملی استاندارد ایران )

صفحه 38-65

مریم جودکی؛ حسینعلی حسن‌پور


5. کاربرد رویکرد ترکیبی DEA–FMEA در باز مهندسی فرآیندهای حوزه تأمین در صنعت پیمانکاری نفتی، مطالعه موردی در یک شرکت پیمانکاری حوزه نفت (OEID)

صفحه 66-76

محمد جواد ارشادی؛ امین کمالی؛ الهه آتشک ممان