مراحل و ابزارهای لازم برای پیاده سازی اثربخش PFMEA در سازمان های تولیدی

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 گروه آموزشی مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.

2 گروه آموزشی مدیریت ،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

چکیده

این پژوهش نتیجه یک پژوهش علمی در یک سازمان تولیدی بنام کارخانه قند کردستان است. هدف از این تحقیق، تبیین و تشریح مراحل، ابزارها و اقدامات لازم برای پیاده سازی اثربخش تکنیک تجزیه و تحلیل حالات خرابی و آثار آنها در فرآیند (PFMEA) در سازمان های تولیدی است. مراحل پیاده سازی اثربخش PFMEA شامل؛ ایجاد ائتلاف راهنما و تیم پروژه، تعیین وضعیت تولید قبل از مداخلات به عنوان پیش آزمون، استخراج نقشه فرآیندهای تولید، شناسایی خطاهای فرآیند و تعیین عدد اولویت خطا(RPN) ، تعیین خطاهای با اولویت بالا جهت حذف یا کاهش آثار آنها با ماتریس شدت-وقوع و جدول رتبه بندی ریسک، تکمیل کاربرگ های PFMEA برای خطاهای با اولویت بالا ، ترسیم تحلیل درخت خطا، شناسایی دلایل و منشأهای ایجاد خطاها، ارائه راهکارهای حذف خطاها و یا کاهش آثار آن ها، پیاده سازی راهکارها و در نهایت به دست آوردن میزان پس آزمون جهت تعیین میزان اثربخشی اقدامات انجام شده است.

کلیدواژه‌ها