اثر کارکردهای مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسنده

دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی

چکیده

مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد ارتباطات یک بحث بسیار مهم در ادبیات است، ارتباط عملکرد کیفیت و مدیریت کیفیت فراگیر در مطالعات زیادی تأیید شده اند، اما یافته ها در مورد عملکرد نوآوری دارای تناقض است. با این حال اکثر صاحب نظران اهمیت فعالیت های مدیریت کیفیت فراگیر روی پیامدهای عملکرد را بیان نموده اند. هدف اصلی این مطالعه بررسی این است که آیا فعالیت های مدیریت کیفیت فراگیر روی کیفیت و یا عملکرد نوآوری اثر می گذارند و همچنین تعریف اجزای مؤثر روی این انواع عملکرد می باشد. بر این اساس ما ادبیات را برای توسعه فرضیات بررسی نمودیم و در جهت آزمون مدل تحقیق، داده ها را از ناحیه مارمارا جمع آوری نمودیم، و سپس روابط مثبت و با اهمیت آماری بین فعالیت های مدیریت کیفیت فراگیر، کیفیت و عملکرد نوآوری نشان داده شد.

کلیدواژه‌ها