شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری کارکنان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه (ANP ) ( مطالعه موردی : سازمان ملی استاندارد ایران )

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 گروه فنی و مهندسی، واحد شهریار، دانشگاه آزاد اسلامی، شهریار، ایران

2 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

با توجه به اهمیت نیروی انسانی به‌عنوان باارزش‌ترین سرمایه شناخته‌شده در هر سازمانی، شناخت مؤلفه‌های تاثیرگذار بر افزایش بهره وری و بهبود عملکرد آنان نیز دارای اهمیت است. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل مؤثر برافزایش بهره‌وری کارکنان در سازمان ملی استاندارد ایران، در راستای رفع مشکلات و چالش‌های پیش روی ارتقاء و بهبود عملکرد کارکنان دارد. در این تحقیق کاربردی ، برای گردآوری داده‌ها از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی و از ابزار پرسشنامه استفاده‌شده است. جامعه آماری شامل مدیران تخصصی و کارشناسان شاغل ستادی در سازمان ملی استاندارد ایران هستند. برای تعیین روایی پرسشنامه‌ها از فرمول لاشه و پایایی آن از آلفای کرونباخ با کمک نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. با محاسبه نرخ ناسازگاری، مرحله تایید پرسشنامه های مقایسات زوجی (باتوجه به نظرات خبرگان) انجام شده است. برای انجام مقایسات زوجی و رتبه بندی معیارها و زیرمعیارها، از تکنیک فرایند تحلیل شبکه (ANP ) در نرم افزار Super Decisions استفاده شده است.
باتوجه به نتایج حاصل از تحقیق، از 5 عامل و معیار اصلی (سبک مدیریت، ویژگیهای فردی، عوامل شغلی، ویژگی سازمان و عوامل رفاهی کار)، عوامل رفاهی کار بعنوان مهمترین عامل اصلی در افزایش بهره‌وری کارکنان سازمان ملی استاندارد ایران شناخته شد. سبک مدیریت در رتبه دوم، عوامل شغلی در رتبه سوم، ویژگیهای فردی در رتبه چهارم و ویژگی سازمانی در رتبه پنجم قرار گرفته است. از 36 عامل فرعی و زیرمعیار نیز، عامل مناسب بودن سطح حقوق و دستمزد و پرداختی های سازمان در رتبه اول، عامل وجود مدیری توانا، کارآمد و دارای شایستگی علمی و فنی در رتبه دوم، ارتقاء و انتصاب کارکنان براساس شایسته سالاری در رتبه سوم، وجود فرهنگ سالم و سلامت اداری در سازمان در رتبه چهارم و عدم تبعیض و رعایت عدالت بین کارکنان در رتبه پنجم دارای اهمیت و 5 اولویت برتر در افزایش بهره وری کارکنان شناخته شده اند.

کلیدواژه‌ها