ارائه راهکارهای افزایش بهره وری سرمایه های انسانی در کار گروهی

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشگاه تهران

چکیده

مدیران سازمانها همواره از دیرباز در تلاشند تا از حداقل های سازمان حداکثر ها را ساخته و بیشترین بازدهی را در سازمان کسب نمایند،امروزه یکی از دغدغه های بزرگ سازمانها افزایش بهره وری است، سرمایه های انسانی به عنوان عامل اصلیدرایجاد و افزایش بهره وری هموراه مدیریت و رهبری شده اند، عموما سازمانها از کار گروهی برای هم افزایی و ایجاد بهره وری بیشتر استفاده میکنند، در این تحقیق سعی شده تا با بررسی متون نظری و ادبیات تحقیق در زمینه افزایش بهره وری سرمایه های انسانی در کار گروهی با افزایش سطح انگیزش کارکنان از طریق سه فرضیه، طراحی سیتم جبرانخدمات مبتنی بر عملکرد، تغییر رفتار سازمانی سرپرست تیم کاری از رفتار مدیر گونه به رفتار رهبر گونه و اجازه ایجاد خلاقیت و نوآوری به صورت فردی و محیطی به تیم کاری،راهکارهاییبا رویکرد افزایش انگیزه و در نهایت افزایش بهره وری سرمایه های انسانی در کار گروهی پیشنهاد شده است. سپس این فرضیه هادر یک شرکت ایرانی مورد آزمون قرار گرفتهو در نهایت سه راهکار به عنوان راهکار های افزایش بهره وری سرمایه های انسانی در کار گروهی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


 

 1. آزادی، سید احمد (1382)، بهره وری منابع انسانی، فرهنگ و رفتار اداری، شماره 6، دی ماه 1392، صص25-21.
 1. استادزاده، مریم، (1387)، عوامل مؤثر در افزایش یا کاهش بهره وری نیروی انسانی، درج شده در وب سایت (http://www.mgtsolution.com).
 2. بابایی, محمد، (۱۳۹۶)، بررسی رابطه بین بهره وری منابع انسانی با رفتار شهروندی سازمانی، اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت،اقتصاد و حسابداری، ساری، شرکت سارینا پروژه رها دانش، https://www.civilica.com/Paper-IMECC01-IMECC01_038.html
 3. جعفرپور، محمود،( 1397) ، آسیب‌شناسی کار گروهی در سازمان‌های کشور، فصلنامه علمی–پژوهشی مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، سال بیستوهفتم، شماره 87 ، صفحه 75-100.
 4. خاکی، غلامرضا، (1386)، آشنایی با مدیریت بهره وری، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد.
 5. خاکی، غلامرضا، (1375)، مدیریت بهره وری، نشریات بهره وری سازمان بهره وری ملی ایران.
 6. خبر گزاری ایسنا، مصاحبه با رئیس سازمان ملی بهره وری ایران، دوشنبه 1خرداد 1396، کد خبر: 96030100423 ، https://www.isna.ir/news/96030100423/
 7. خضرایی, مرضیه و رحیمه کیا،( ۱۳۹۶) ، بررسی عوامل موثر بر روی بهره وری منابع انسانی در مدیریت کارافرینی در آموزش و پرورش، دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش، محمود آباد، آموزش و پرورش شهرستان محمودآباد- دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد، https://www.civilica.com/Paper-NERA02-NERA02_023.html
 8. خنیفر، حسین، (1390)، روانشناسی کار، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
 9. زارعی متین، حسن، (1393)، مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، چاپ اول، ویراست دوم، تهران، انتشارات آگه.
 10. زارعی متین، حسن، (1373)، خلاقیت و نو آوری، دانش مدیریت، شماره24، بهار 1373، صص66-59.
 11. زاهدی،محمدرضا، قربانی، سعید، (1397)،  توسعه و تحول علم و فنآوری در یک  سازمان دانش بنیان از منظر  سرمایه فکری،همایش قزوین.
 12. سازمان ملی بهره وری ایران، بیانیه ارزش و چشم انداز http://www.nipo.gov.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=6ee66384-9f3f-46cf-a582-7565344abccd
 13. سبک رو، مهدی، وفایی یگانه، محمد، کاشانی، صالح،(1388)، بهره وری کارکنان شرکت های بیمه در پرتو هوش عاطفی و کیفیت زندگی کاری، فصلنامه صنعت بیمه، شماره1، بهار1389، صص202-179.
 14. سلطانی، ایرج ، (1387)، چرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمان های تولیدی، نشریه تدبیر.http://www.mgtsolution.com/show/955558794
 15. شیروانی، علیرضا، صمدی، بهمن، (1377)، مفهوم بهره وری و راه های ارتقاء بهره وری نیروی انسانی، تحول اداری، شماره19، صص85-67.
 16. شولتز، دنی، شولتز، سیدنی الین، (1393)، روانشناسی صنعتی و سازمانی،ترجمه خنیفر و عطایی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
 17. عباسپور، عباس، (1381)، مقایسه کارکرد های منابع انسانی دانشگاه با کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی، دانش مدیریت، شماره57، پاییز 1381، صص 106-85.
 18. قائدی, ارغوان،(۱۳۹۲)، بررسی تفاوت تیم با گروه و تأثیر تیم سازی بر کارآفرینی، اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، https://www.civilica.com/Paper-ICPEEE01-ICPEEE01_0913.html
 19. قلی پور، آرین، آغاز، عسل، (1393)، مدیریت منابع انسانی پیشرفته (2) سیستم حقوق و مزایا، تهران، سازمان مدیریت صنعتی.
 20. گلشنپور, منصور،(۱۳۹۷)، مدیریت دانش و بهره وری منابع انسانی در سازمان ها، سومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی، گرجستان، موسسه پژوهشی مدیریت مدبر، https://www.civilica.com/Paper-ICMHSR03-ICMHSR03_120.html
 21. محمدی، ناهید ،(1384)، خلاقیت و نو آوری:تعریف، مفاهیم و مدیریت آن، روزنامه همشهری، شماره3730، پنج شنبه 2تیر 1384، ص 10.
 22. موسوی محمدی, ساراسادات،( ۱۳۹۷)، نقش آموزش و فرهنگسازی در توسعه بهره وری منابع انسانی در سازمانهای دولتی، پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، انجمن مدیریت ایران،https://www.civilica.com/Paper-AMSCONF05-AMSCONF05_384.html
 23. یزدانشناس، مهدی،(1392)، مبانی توسعه منابع انسانی، چاپ اول، قم، انتشارات آیین محمود(دانشگاه حضرت معصومه (س)).
 24. یونسی, داود و حبیب الله طاهرپورکلانتری،( ۱۳۹۶)، عوامل موثر بر گروه اندیشی در سازمان، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه آموزش عالی صالحان، https://www.civilica.com/Paper-MANAGECONF02-MANAGECONF02_0929.html
 

 1. Chingos, P. T. (2002), Paying for Performance: A Guide to Compensation Management, John Wiley & Sons.
 2. Gomez-mejia L. R and S. Werner (2008), Global Compensation, Foundations and prespectives, Routledge.
 3. Henman, R. L. and M. T. Gresham (1998), Performance-based pay plan, In J. W. Smither (ed), Performance appraisal: state-of-art methods for performance management: 496-536, Society for Industrial Organizational Psychology Practice Series. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 4. Hersey J.E., and Blanchard, Management of Organizational Behavior, Prentice-Hall, 5th edition, 1988.
 5. Katzenbach, J and D. Smith(1993), The Magic of Teams, Harvard Business School Press, Boston, MA.
 6. McGregor, D. (1960). The human side of enterprise. New York: McGraw-Hill.
 7. Tangen, S 2005, 'Demystifying productivity and performance', International Journal of Productivity and Performance Management. vol. 53,no. 8, p. 726.
 8. Zahedi, M,R and Papoli , Sh ,(2018)," Studying the Relationship between the Knowledge Management Processes and Intellectual Capital in a Knowledge-Based Research Center" International Journal of Research in Business Studies and Management, vol 5, no. 12, pp. 1-19.
 9. Zahedi,M.R , Hosnavi, R and Kangogar,A, (2016)” Linking intellectual capital and intellectual property to company performance”,Management Science Letters ,6 753–758