تحلیل اثرات متقابل اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی با استفاده از همبستگی کانونی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری تخصصی تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه ارشاد دماوند.

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی اثرات متقابل اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی هست. قلمرو مکانی این پژوهش، صنعت کاشی وسرامیک و نمونه پژوهش 131 نفر از خبرگان این صنعت بوده که به روش تصادفی طبقه‌ای سهمیه‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد و برای تحلیل داده‌ها، آزمون همبستگی پیرسون و همبستگی کانونی مورداستفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که رابطه معنی‌داری میان اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی وجود دارد. همچنین اغلب شاخص‌های اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی دارای همبستگی نسبتاً خوبی با یکدیگر می‌باشند. در میان ابعاد اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر، ابعاد نقش مدیران عالی، مدیریت فرآیند و مدیریت کیفیت عرضه‌کنندگان به ترتیب دارای بالاترین نقش و ابعاد روابط کارکنان و داده‌های کیفیت دارای کمترین نقش و در میان ابعاد نوآوری سازمانی، نوآوری در فرآیند، نوآوری در محصول و نوآوری در مدیریت به ترتیب دارای بیشترین نقش در ایجاد رابطه معنادار بین دو مجموعه اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


[1]        N. Mushtaq, W. W. Peng, and S. K. Lin, “Exploring the Lost Link between TQM , Innovation and Organization Financial Performance through Non Financial Measures,” vol. 14, pp. 27–33, 2011.
[2]        G. F. O. R. Collecting and I. Data, Oslo Manual..
[3]        A. P. Anil and K. P. Satish, “Investigating the relationship between TQM practices and Firm ’ s performance : A conceptual framework for Indian organizations,” Procedia Technol., vol. 24, pp. 554–561, 2016.
[4]        D. J. Power, A. S. Sohal, and S.-U. Rahman, “Critical success factors in agile supply chain management - An empirical study,” Int. J. Phys. Distrib. Logist. Manag., vol. 31, no. 4, pp. 247–265, 2001.
[5]        Jafanejad. A, “Modern production and operation management (concept, system and supply chain) ”, University of Tehran Press, 2015. (in persian)
[6]        G. Ungureanu, Ş. Alina, and C. Cre, “The prospects of implementing the principles of Total Quality Management ( TQM ) in education,” vol. 93, pp. 1138–1141, 2013.
[7]        S. C. Cavdar and A. D. Aydin, “An Experimantal Study on Relationship between Student Socio-Economic Profile, Financial Literacy, Student Satisfaction and Innovation within the Framework of TQM,” Procedia - Soc. Behav. Sci., vol. 195, pp. 739–748, 2015.
[8]        Yang, C. Wu, Y. Kuo, and B. B. Flynn, “Relationship between TQM and innovation : an empirical study,” Technol. Soc., vol. 93, no. 2, pp. 554–561, 2017.
[9]        R. S. Valle and M. Hernandez-espallardo, “Fostering innovation organizational learning,” vol. 11, no. 3, pp. 389–412, 2008.
[10]      S. Feizollahi, A. Shirmohammadi, and B. Latifian, “The investigation of relationship between organization strategy, total quality management (TQM) and organization performance,” Adv. Environ. Biol., vol. 7, no. 8, pp. 1879–1885, 2013.
[11]      D. I. Prajogo and A. S. Sohal, “The relationship between organization strategy , total quality management ( TQM ), and organization performance –– the mediating role of TQM,” vol. 168, pp. 35–50, 2010.
[12]      P. J. Singh and A. J. R. Smith, “Relationship between TQM and innovation : an empirical study,” pp. 394–401, 2000.
[13]      R. Stegerean, A. Marin, and M. Gherman, “Implementing TQM in hotel industry, Managerial Challenges of the Contemporary Society,” 2009.
[14]      R. Yu, Y. Hung, B. Y. Lien, B. Yang, C. Wu, and Y. Kuo, “Impact of TQM and organizational learning on innovation performance in the high-tech industry,” Int. Bus. Rev., vol. 20, no. 2, pp. 213–225, 2011.
[15]      B. B. Flynn, “The Relationship between Quality Management Practices , Infrastructure and Fast Product Innovation,” vol. 1, no. 1, pp. 48–64, 1994.
[16]      R. Mcadam, G. Armstrong, B. Kelly, R. Mcadam, and B. Kelly, “Investigation of the relationship between total quality and innovation : a research study involving small organisations,” 2006.
[17]      J. Ben Naylor, M. M. Naim, and D. Berry, “Leagility : Integrating the lean and agile manufacturing paradigms in the total supply chain,” vol. 62, pp. 107–118, 1999.
[18]      R. Huang and E. Sarigöllü, “How brand awareness relates to market outcome, brand equity, and t marketing mix,” . J. Bus. Res., vol. 65, no. 1, pp. 92–99, 2012.
[19]      Li, D., Zhao, Y., Zhang, L., Chen, X., & Cao, C. Impact of quality management on green innovation. Journal of Cleaner Production, 170, 462-470,2018.
[20]  Vujović, A., Jovanović, J., Krivokapić, Z., Peković, S., Soković, M., & Kramar, D. The relationship between innovations and quality management system. Tehnički vjesnik, 24(2), 551-556. 2017.
[21]  Schniederjans, D., & Schniederjans, M. Quality management and innovation: new insights on a structural contingency framework. International Journal of Quality Innovation, 1(1),2015.
[22]    Farsijani, H., Samieineyestani, A. Surveying the role of integration between TQM and Technology management in determining Quality and Innovation Performance(Survey around: Product ompanies Located at Markazi Province). Journal of Information Technology Management; 2(4),2010.(in persian)
[23]     Hodavand, M., Roeentan, A. & Mahdizadeh, Gh. Effect of total quality management on innovation, The 4th international conference in inovation management. Tehran, 2012. (in persian)