ارائه ی چارچوبی برای ارزیابی تأثیر مدیریت دانش مشارکتی بر یکپارچگی زنجیره ی تأمین با استفاده از فنون تصمیم گیری چند معیاره

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

مدیریت دانش به مزایای بلند مدت همکاری و به اشتراک‌گذاری اطلاعات و دانش در طول زنجیره‌ی تأمین و برای تمام اعضای آن تأکید دارد. با توجه به طبیعت پراکنده‌ی عناصر زنجیره‌ی تأمین و به دنبال آن پراکندگی دانشی که در این عناصر وجود دارد نیاز به فرایندهای مدیریت دانش در سازمان‌ها امری ضروری است. به‌تازگی بررسی نقش مدیریت دانش مشارکتی و جمعی بر افزایش کارایی زنجیره‌ی تأمین، توجه افراد دانشگاهی و مدیران صنایع را به خود جلب کرده است. هدف این مقاله شناسایی معیارهای تأثیرگذار مدیریت دانش مشارکتی بر افزایش یکپارچگی زنجیره‌ی تأمین و اولویت‌بندی آن‌هاست.
برای این منظور، ابتدا با مرور مقالات قبلی و نظرسنجی از خبرگان با روش دلفی چارچوبی مفهومی و سلسله مراتبی از این معیارها ارائه شده است. سپس به‌منظور وزن‌دهی و ارزیابی عوامل به‌دست آمده از فنون AHP و FAHP استفاده شده است. در این فنون در بعد درون سازمانی، ایجاد واحد مدیریت دانش و در بعد برون سازمانی، فشار رقبا برای پیاده‌سازی فرایند‌های مدیریت دانش جمعی از جمله مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار نقش مدیریت دانش جمعی بر یکپارچگی زنجیره‌ی تأمین هستند. نتایج نشان می‌دهند که فن FAHP اولویت یک معیار را با اطمینان بیشتری نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها