مطالعه‌ی تطبیقی فرآیندهای آموزش سازمانی و معرفی‌ نظام جامع آموزش سازمانی مبتنی بر استاندارد ایزو 10015

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

چکیده

استانداردسازی فرایندها و فعالیت‌ها برای سازمانی که عزمی جدی برای تحقق اهداف خود دارد، ضروری است. استانداردسازی به سازمان کمک می‌کند که نحوه‌ی انجام فرایندها و فعالیت‌ها را در سازمان خود یکسان‌سازی کند و روش نظام‌مندی را در سراسر سازمان برای انجام کارها تدوین و اجرا کند، همچنین هرگونه بهبودی در سازمان، نیز متکی بر وجود استانداردهای قابل اعتماد است.
در این مقاله تلاش بر این است تا با معرفی و مقایسه‌ی چند مدل متداول آموزش سازمانی، نقاط قوت و ضعف آن‌ها بررسی و امکان تصمیم‌گیری جهت انتخاب جامع‌ترین روش جهت بهره‌برداری علاقه‌مندان فراهم شود.
این مقاله با استفاده از مطالعه‌ی کتابخانه‌ای به مقایسه‌ی تطبیقی فرآیندهای آموزشی(سینگر،کریج، استون، هاکت، واگن، گاراوان، هوگان و دانل) ‌پرداخته و پس از معرفی کلی فرایندهای آموزش سازمانی و‌ مقایسه‌ی آن‌ها با یکدیگر، شرایطی برای تصمیم‌گیری خواننده جهت انتخاب مدل مناسب آموزش سازمانی فراهم می‌آورد و در انتها کارآمدی استاندارد آموزشی ایزو 10015 به‌عنوان جامع‌ترین نظام آموزش سازمانی را بیان‌کرده و نیز پیشنهادهایی برای استفاده اثربخش از این استاندارد را ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها