بررسی تأثیر نظام‌های مدیریت نوآوری استاندارد بر توانمندی نوآوری و کارنمود کسب‌وکار: یک مطالعه‌ی تجربی

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله تحلیلی جدید در رابطه با تأثیر نظام مدیریت نوآوری استاندارد (SIMS) بر توانمندی نوآوری شرکت، کارنمود کسب‌وکار، و نتایج شرکت ارائه می‌شود، که نقش بی‌بدیلی در ادبیات مدیریت نوآوری دارد. این پژوهش مبتنی‌بر استاندارد UNE 166002 است که یکی از اولین اسناد ملی قابل صدورگواهی‌نامه برای SIMSs است که به‌صورت جهانی وجود دارد؛ و یکی از اولین نظام‌های SIMS در جهان است که به سطحی مطلوب از پذیرش رسیده‌است تا بتوان بر مبنای آن مطالعات تجربی انجام داد. به‌منظور تحلیل تأثیر آن بر شرکت‌ها، یک مدل رابطه‌ای توسعه یافت و فرضیه‌های به‌کار رفته در ارتباط با ابعاد اصلی مدل مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


Mir, M., Casadesús, M., & Petnji, L. H. (2016). The impact of standardized innovation management systems on innovation capability and business performance: An empirical study. Journal of Engineering and Technology Management, 41, 26-44.‏