ارائه رویکردی نوین برای کنترل آماری پروژه با استفاده از تحلیل ریسک یکپارچه هزینه-زمان‌بندی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

نیاز به مفاهیم و روش‌های کاراتر در مدیریت پروژه یکی از مهم‌ترین عواملی است که در سالیان اخیر منجر به توسعه و تدوین استانداردها، پیکره‌های دانش، و روش‌شناسی‌های بین‌الملی متعددی در این زمینه شده است. مدیریت ارزش کسب‌شده یکی از این روش‌هاست که با ارائه شاخص‌های متعدد، عملکرد هزینه‌ای و زمانی پروژه‌ها را مورد سنجش قرار می‌دهد. در سالیان اخیر، استفاده از فنون آماری برای پایش عملکرد شاخص‌های مدیریت ارزش کسب‌شده مد نظر محققان و دست‌اندر‌کاران پروژه‌ها بوده است. با این حال، تقریبا تمامی این روش‌ها، فنون آماری را بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص پروژه‌ها، به شکل سنتی مورد استفاده قرار داده‌اند. این در حالی است که این فنون اساسا برای کنترل فرایندهایی توسعه یافته‌‌‌اند که از لحاظ ماهیتی تفاوت‌های بسیاری با پروژه‌ها دارند. این امر سبب شده است تا تحلیل‌های حاصل از این روش‌ها نادرست بوده و منجر به تصمیمات اشتباه گردد. در این مقاله رویکردی نوین برای کنترل آماری پروژه ارائه شده است که با استفاده از تحلیل ریسک یکپارچه هزینه-زمان‌بندی، ویژگی‌های خاص پروژه را مدنظر قرار می‌دهد. برای بررسی عملکرد رویکرد ارائه شده، از یک شبیه‌سازی گسترده استفاده شده است که تمامی حالات ممکن را دربر می‌گیرد. همان‌طور که انتظار می‌رفت، نتایج بررسی عملکرد حاکی از توانایی نمودار ارائه شده در شناسایی تغییرات عملکرد، و اجتناب از صدور هشدارهای اشتباه است. 

کلیدواژه‌ها


 

[1]
Q. W. Fleming and J. M. Koppelman, Earned Value Project Management, Project Management Institute, 2010.
[2]
M. Vanhoucke, Project Management with Dynamic Scheduling: Baseline Scheduling, Risk Analysis, and Project Control, Verlag Berlin Heidelberg: Springer, 2012.
[3]
M. Vanhoucke, Measuring Time: Improving Project Performance Using Earned Value Management, Springer, 2009.
[4]
W. H. Lipke, Earned Schedule, Chicago: Lulu, 2009.
[5]
م. باقرپور و س. ط. ح. مرتجی, مدیریت هزینه پروژه: برآورد و کنترل هزینه, تهران: ایده نگار, 1391.
[6]
ر. نورالسناء, کنترل کیفیت آماری, تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت, 1389.
[7]
D. C. Montgomery, Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley & Sons, 2008.
[8]
W. H. Lipke and J. Vaughn, "Statistical Process Control Meets Earned Value," Cross Talk: Journal of Defence Software Engineering, pp. 16-28, 2000.
[9]
W. H. Lipke, "Further Study of the Normality of CPI and SPI(t)," The Measurable News, pp. 16-18, 2012.
[10]
W. H. Lipke, "A Study of the Normality of Earned Value Management," The Measurable News, pp. 1-4, 2002.
[11]
F. T. Anbari, "Earned Value Project Management, Method and Extensions," Project Management Journal, pp. 12-23, 2003.
[12]
K. M. Nassar, W. M. Nassar and M. Y. Hegab, "Evaluating Cost Overruns of Asphalt Paving Project Using Statistical Process Control Methods," Journal of Construction Engineering and Management, pp. 1173-1178, 2005.
[13]
Q. Wang, N. Jiang, L. Gou, M. Chel and R. Zhang, "Practical Experiences of Cost/Schedule Measure Through EVM and SPC," in SPW/Prosim, 2006.
[14]
S.-S. Leu, Y.-C. Lin, T.-A. Chen and Y.-Y. Ho, "Improving Traditional Earned Value Management by Incorporating Statistical Process Charts," in International Symposium on Automation and Robotics in Construction, 2006.
[15]
W. H. Lipke, "Schedule Is Different," The Measurable News, pp. 31-34, 2003.
[16]
W. H. Lipke, "Statistical Methods Applied to EVM: The Next Frontier," Cross Talk: Journal of Defence Software Engineering, pp. 20-23, 2006.
[17]
W. H. Lipke, "Prediction of Project Outcome, the Application of Statistical Methods to Earned Value Management and Earned Schedule Performance Indexes," International Journal of Project Management, pp. 400-407, 2009.
[18]
S.-S. Leu and Y.-C. Lin, "Project Performance Evaluation Based on Statistical," Journal of Construction Engineering and Management, pp. 813-819, 2008.
[19]
S. Noori, M. Bagherpour and A. Zareei, "Applying Fuzzy Control Chart in Earned Value Analysis: A New Application," World Applied Sciences Journal, pp. 684-690, 2008.
[20]
W. H. Lipke, O. Zwikael, K. Henderson and F. Anbari, "Prediction of project outcome, The application of statistical methods to earned value management and earned schedule performance indexes," International Journal of Project Management, pp. 400-407, 2009.
[21]
W. H. Lipke, "Applying Statistical Methods to EVM, Reserve Planning and Forecasting," The Measurable News, pp. 17-24, 2010.
[22]
R. Aliverdi, L. Moslemi Naeni and A. Salehipour, "Monitoring project duration and cost in a construction project by applying statistical quality control charts," International Journal of Project Management, pp. xxx-xxx, 2012.
[23]
D. F. Cioffi, "Designing Project Management: A Scientific Notation and An Improved Formalism for Earned Value Calculations," International Journal of Project Management, vol. 24, no. 2, pp. 136-144, 2006.
[24]
D. F. Cioffi, "Completing Projects According to Plans: An Earned Value Improvement Index," International Journal of Project Management, no. 57, pp. 290-295, 2006.
[25]
A. Zareei, M. Bagherpour and S. Noori, "The Use of Earned Value Analysis in Production Control with Uncertainty Conditions," Journal of Uncertain Systems, vol. 5, no. 1, pp. 21-32, 2011.
[26]
W. H. Lipke, "Statistical Process Control of Project Performance," The Measurable News, pp. 24-28, 2002.
[27]
M. Vanhoucke, "Measuring the efficiency of project control using fictitious and empirical project data," International Journal of Project Management, pp. 252-263, 2012.
[28]
J. S. Oakland, Statistical Process Control, Great Britain: Butterworth-Heinemann, Elsevier, 2008.