پیکربندی مطالعات مدیریت کیفیت نرم با استفاده از روش کیفی تحلیل اسناد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی شرق، دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، گرایش مدیریت کیفیت و بهره وری، دانشگاه یزد، ایران

10.22034/jsqm.2022.301173.1358

چکیده

سازمان‌های پیشرو اهمیت بیشتری را به پرورش و تربیت نیروی انسانی و روابط و مناسبات انسانی در فرآیندهای سازمانی قائل می‌شوند. مدیریت در این سازمان‌ها به تجربه دریافته است که افزایش بهره‌وری نه از طریق افزایش سرمایه مادی و یا افزودن بر حجم نیروی کار بلکه از طریق بهبود و ارتقاء کیفیت نیروی کار قابل تحقق است. مدیریت کیفیت نرم یکی از مفاهیم نوظهور در عرصه مدیریت عملیات است که به‌واسطه آمیخته‌ای از عوامل انسانی و رفتاری، دستیابی به اهداف مدیریت کیفیت را میسر می‌سازد. به‌منظور درک بهتر این مفهوم نوظهور با عوامل درهم‌تنیده و پیچیده انسانی لازم است گمانه‌زنی‌های نظام‌مند در مورد سیر مطالعات مدیریت کیفیت نرم به عمل آید. در این راستا در این پژوهش، با استفاده از روش کیفی تحلیل اسنادی و با تحقیق در پایگاه‌های داده معتبر، مقالاتی که در متن‌ آن‌ها از عوامل مدیریت کیفیت نرم نام‌برده شده بود، مشخص شدند. همچنین نویسندگان و مجلات برتر این حوزه تعیین گردید. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده از 110 مؤلفه‌ مدیریت کیفیت نرم شناسایی شد و در نتیجه مشخص گردید که عوامل 1) آموزش و توانمندسازی، 2) ارتباطات، 3) مشارکت و همکاری، 4) رهبری و 5) پاداش و ارتقا، بیشترین فراوانی را در بین مؤلفه‌ها دارند. علاوه‌براین مواردی همچون فرهنگ سازمانی، سازمان باز، خلاقیت و نوآوری، و مسائل مربوط به استراتژی بنگاه از دیگر مواردی هستند که در مطالعات مدیریت کیفیت نرم بدان توجه شده است.

کلیدواژه‌ها


1- ابراهیم­پور، مصطفی؛ عباسی، رضا؛ معصومی، سیّد سینا. (1397). مدیریت کیفیت و بهره­وری. گیلان: دانشگاه گیلان.
2- امین­طهماسبی، حمزه؛ صادقی تملی، آرش. (1397). رتبه­بندی معیارهای پیاده­سازی سیستم مدیریت کیفیت در شرکت­های کنترل کیفی ساختمان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی. مهندسی و مدیریت کیفیت، جلد هشتم، شماره 1، صص 49-62.
3- رجبی­پور میبدی، علیرضا؛ امین­طهماسبی، حمزه؛ معصومی، سیّد سینا. (1399). معماری فرآیندهای مدیریت کیفیت نرم بر اساس الگوی APQC. مدیریت استاندارد و کیفیت، دوره 10، شماره 1، صص 45-64.
4- صادقی فسایی، سهیلا؛ عرفان­منش، ایمان. (1394). مبانی روش­شناختی پژوهش اسنادی در علوم اجتماعی. راهبرد فرهنگ، شماره بیست و نهم، صص 61-91.
5- معصومی، سیّد سینا. (1397). مدل‌سازی شاخص­های کلیدی عملکرد در مدیریت کیفیت نرم با استفاده از رویکرد آمیخته. پایان‌نامه کارشناسی ارشد بخش مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، حسابداری و مدیریت دانشگاه یزد.
1- Abdullah, M. M. B., & Tari, J. J. (2012). The influence of soft and hard quality management practices on performance. Asia Pacific Management Review17(2), 177-193.
2- Abdullah, M. M. B., Tarí, J. J., & Akhtar, S. (2010). The effect of soft factors and quality improvement on performance of Malaysia’s electrical and electronics industry. International Journal of Management Science and Engineering Management5(1), 39-43.
3- Abdullah, M. M. B., Uli, J., & Tari, J. J. (2009). The importance of soft factors for quality improvement and organisational performance. International Journal of Productivity and Quality Management4(3), 366-382.
4- Abdullah, M. M. B., Uli, J., & Tarí, J. J. (2009). The relationship of performance with soft factors and quality improvement. Total Quality Management20(7), 735-748.
5- Abdullah, M.M.B., Uli, J., & José Tarí, J. (2008). The influence of soft factors on quality improvement and performance: Perceptions from managers. The TQM Journal20(5), 436-452.
6- Ahmed, A. O., & Idris, A. A. (2020). Examining the relationship between soft total quality management (TQM) aspects and employees' job satisfaction in “ISO 9001” Sudanese oil companies. The TQM Journal.
7- Al-Khalili, A., & Subari, K. (2014). The interrelationship between ISO 9000 and total quality management: an empirical investigation with a focus on soft and hard TQM dimensions. International Journal of Services and Operations Management18(4), 429-448.
8- Anafo, S., & Appiah- Nimo, C. (2019). Total Quality Management and Service Quality Delivery at Ghana Airports Company Limited
9- Aoun, M., Hasnan, N., & Al-Aaraj, H. (2018). Relationship between lean practices, soft total quality management and innovation skills in Lebanese hospitals. Eastern Mediterranean Health Journal24(3).
10- Appelbaum, E., & Batt, R. (1993). The new American workplace: Transforming work systems in the United States. Cornell University Press.
11- Aripina, S. The Moderating Role of Innovation in the Relationship between Soft TQM and Lean Practices. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 6(8), 232-251.
12- Babatunde, O. K. (2020). Mapping the implications and competencies for Industry 4.0 to hard and soft total quality management. The TQM Journal.
13- Bailey, K. D. (1994). Methods of Social Research. New York: The Free Press.
Bakotić, D., & Rogošić, A. (2017). Employee involvement as a key determinant of core quality management practices. Total Quality Management & Business Excellence28(11-12), 1209-1226.
14- Chakraborty, A., Mutingi, M., & Vashishth, A. (2019). Quality management practices in SMEs: a comparative study between India and Namibia. Benchmarking: An International Journal.
15- Cho, Y. S., Jung, J. Y., & Linderman, K. (2017). The QM evolution: Behavioral quality management as a firm’s strategic resource. International Journal of Production Economics191, 233-249.
16- Dow, D., Samson, D., & Ford, S. (1999). Exploding the myth: do all quality management practices contribute to superior quality performance?. Production and operations management8(1), 1-27.
17- Driver, C., & Johnston, R. (2001). Understanding service customers: the value of hard and soft attributes. Journal of Service Research4(2), 130-139.
18- Dubey, R. (2015). An insight on soft TQM practices and their impact on cement manufacturing firm’s performance: does size of the cement manufacturing firm matter?. Business Process Management Journal21(1), 2-24.
19- Dubey, R., & Gunasekaran, A. (2015). Exploring soft TQM dimensions and their impact on firm performance: some exploratory empirical results. International Journal of Production Research53(2), 371-382.
20- Escrig-Tena, A. B., Segarra-Ciprés, M., García-Juan, B., & Beltrán-Martín, I. (2018). The impact of hard and soft quality management and proactive behaviour in determining innovation performance. International Journal of Production Economics200, 1-14.
21- Flynn, B. B., Schroeder, R. G., & Sakakibara, S. (1995). The impact of quality management practices on performance and competitive advantage. Decision sciences26(5), 659-691.
22- Fotopoulos, C. B., & Psomas, E. L. (2009). The impact of “soft” and “hard” TQM elements on quality management results. International Journal of Quality & Reliability Management, 26(2), 150-163.
23- Gadenne, D., & Sharma, B. (2009). An investigation of the hard and soft quality management factors of Australian SMEs and their association with firm performance. International Journal of Quality & Reliability Management26(9), 865-880.
24- Glaveli, N., Vouzas, F., & Roumeliotou, M. (2021). The soft side of TQM and teachers job satisfaction: an empirical investigation in primary and secondary education. The TQM Journal.
25- Gutierrez-Gutierrez, L. J., Barrales-Molina, V., & Kaynak, H. (2018). The role of human resource-related quality management practices in new product development: A dynamic capability perspective. International Journal of Operations & Production Management, 38(1), 43-66.
26- Habtoor, N. (2016). Influence of human factors on organisational performance: Quality improvement practices as a mediator variable. International Journal of Productivity and Performance Management65(4), 460-484.
27- Haffar, M., Al-Karaghouli, W., Irani, Z., Djebarni, R., & Gbadamosi, G. (2019). The influence of individual readiness for change dimensions on quality management implementation in Algerian manufacturing organisations. International Journal of Production Economics207, 247-260.
27- Ho, D. C. K., Duffy, V. G., & Shih, H. M. (2001). Total quality management: an empirical test for mediation effect. International Journal of Production Research39(3), 529-548.
29- Hwang, G. H., Yoon, H. J., & Choi, M. (2020). Soft TQM practices and employee outcomes: A mediational analysis. Quality Management Journal27(3), 147-158.
International Organization for Standardization. (2020). 10018 Quality Management-Guidelines on People Involvement and Competence.
30- Jun, M., Cai, S., & Shin, H. (2006). TQM practice in maquiladora: Antecedents of employee satisfaction and loyalty. Journal of operations management24(6), 791-812.
31- Jung, J. Y., & Hong, S. (2008). Organizational citizenship behaviour (OCB), TQM and performance at the maquiladora. International Journal of Quality & Reliability Management25(8), 793-808.
32- Keng Boon, O., Arumugam, V., & Seng Hwa, T. (2005). Does soft TQM predict employees’ attitudes? The TQM Magazine17(3), 279-289.
33- Lenka, U., Suar, D., & Mohapatra, P. K. (2010). Soft and hard aspects of quality management practices influencing service quality and customer satisfaction in manufacturing-oriented services. Global Business Review11(1), 79-101.
34- Lewis, W. G., & Lalla, T. R. M. (2006). Exploring soft versus hard factors for total quality management implementation in SMEs. International Journal of Productivity and Performance Management55(7), 539-554.
35- Mia, M. M., Majri, Y., & Rahman, I. K. A. (2019). The Impact of Soft TQM Practices on Organizational Enactment: A Mediating Role of OHSAS18001 Standard. International Journal of Social Sciences Perspectives4(1), 1-11.
36- Mogalakwe, M. (2006). The Use of Documentary Research Methods in Social Research African Sociological Review. 10, 221-230.
37- Mogalakwe, M. (2009). The documentary research method–using documentary sources in social research. Eastern Africa Social Science Research Review25(1), 43-58. 
38- Naor, M., Goldstein, S. M., Linderman, K. W., & Schroeder, R. G. (2008). The role of culture as driver of quality management and performance: infrastructure versus core quality practices. Decision Sciences39(4), 671-702
39- Nasirzadeh, H., Amin-Tahmasbi, H., & Amoozad Khalili, H. (2021). Investment analysis in privatization of National Iranian Drilling Company using systems dynamics and BWM technique. Energy Policy148, 111963.
40- Nasim, K. (2018). Role of internal and external organizational factors in TQM implementation: A systematic literature review and theoretical framework. International Journal of Quality & Reliability Management35(5), 1014-1033.
41- Patyal, V. S., & Koilakuntla, M. (2017). The impact of quality management practices on performance: an empirical study. Benchmarking: An International Journal24(2), 511-535.
42- Payne, G and Payne, J.  (2004). Key concepts in social research.  London: Sage Publication.
43- Powell, T. C. (1995). Total quality management as competitive advantage: a review and empirical study. Strategic management journal16(1), 15-37.
Rahman, S. U., & Bullock, P. (2005). Soft TQM, hard TQM, and organisational performance relationships: an empirical investigation. Omega33(1), 73-83.
44- Ratny, S., Arshad, A. M., & Gaoliang, T. (2018). Studying the relationship of "Soft" and "Hard" TQM elements with service quality in service firms. The Journal of Developing Areas52(4), 213-226.
45- Rowlands, H., & Milligan, S. (2021). Quality-driven Industry 4.0. In Key Challenges and Opportunities for Quality, Sustainability and Innovation in the FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION: Quality and Service Management in the Fourth Industrial Revolution—Sustainability and Value Co-creation (pp. 3-30).
Schniederjans, D., & Schniederjans, M. (2015). Quality management and innovation: new insights on a structural contingency framework. International Journal of Quality Innovation1(1), 2.
46- Shahin, A., & Dabestani, R. (2011). A feasibility study of the implementation of total quality management based on soft factor. Journal of Industrial Engineering and Management4(2), 258-280.
47- Singh, T., & Dubey, R. (2013). Soft TQM practices in Indian cement industry–an empirical study. International Journal of Productivity and Quality Management11(1), 1-28.
48- Wiyono, G. (2017). The Influence of Soft and Hard Quality Management Practices on Organizational Performance at The Vocational High Schools. Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)66, 324-327.
49- Zeng, J., Zhang, W., Matsui, Y., & Zhao, X. (2017). The impact of organizational context on hard and soft quality management and innovation performance. International Journal of Production Economics, 185, 240-251.
50- Zu, X., Robbins, T. L., & Fredendall, L. D. (2010). Mapping the critical links between organizational culture and TQM/Six Sigma practices. International Journal of Production Economics, 123(1), 86-106.