ارائه الگوی تاثیر ساختار سازمانی بر عملکرد با نقش میانجی موفقیت در سازمان امور مالیاتی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دکتری مدیریت منابع انسانی پژوهشکده مدیریت پژوهشگاه شاخص پژوه

2 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

3 عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر

چکیده

سازمان‌ها با تغییرات و تحولات پیرامونی سریعی روبرو هستند ازاین‌رو باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نمایند تا بتوانند ضمن حفظ بقا به نحو اثربخش به عملکرد خود ادامه دهند. پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر ساختار بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی کار راهه در سازمان امور مالیاتی کشور انجام‌گرفته است. جامعه آماری پژوهش، تعداد 1708 نفر شامل مدیران و کارشناسان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان بوده که از این تعداد 308 نفر به‌عنوان نمونه با استفاده از فرمول کوکران و به‌صورت طبقه‌ای متناسب با حجم گروه، انتخاب‌شده‌اند. روش گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. برای آزمون سوالات  پژوهش و همچنین بررسی مدل مفهومی پژوهش، از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس و یا روش مدل‌سازی بر مبنای حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته‌ها مؤید تأثیر ساختار سازمانی بر عملکرد سازمانی می‌باشد. تأثیر موفقیت کار راهه بر روی عملکرد نیز در این پژوهش نشان داده‌شده است. همچنین تاثیر ساختار سازمانی روی موفقیت کار راهه به اثبات رسیده است. نقش میانجی موفقیت کار راهه، در تاثیر ساختار بر روی عملکرد نیز معنی‌دار بوده و مورد تایید قرارگرفته است. 

کلیدواژه‌ها


اقبالی، سید رحمان ، حامدی ، محسن، هاشمی، فاطمه (1396)، تأثیر مشخصه‌های فیزیکی محیط کاربر عملکرد کارکنان، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین)ع(، سال نهم، شماره2، ص:69-92
الوانی، سید مهدی(1387)، مدیریت عمومی، تهران: نشر نی
آرمسترانگ، میشل(1388)، مدیریت منابع انسانی (ترجمه:پهلوانیان، حسین؛ میرحسینی زواره، سید مهدی؛ کمایی، جمشید)، یزد: انتشارات نیکو روش.
دفت، ریچارد آل(1393)، مبانی تئوری و طراحی سازمان(ترجمه: پارساییان، علی؛ اعرابی، سید محمد)، چاپ دهم، دفتر پژوهش‌های فرهنگی
رابینی، است فن پی و جان، تیموتی‌ای(1394)، مبانی رفتار سازمانی(ترجمه: اعرابی،سید محمد؛ تقی زاده مطلق،محمد)، چاپ پنجم، دفتر پژوهش‌های فرهنگی
رحیم نیا، فریبرز و علیزاده ، مسعود(1388)، بررسی ابعاد فرهنگ‌سازمانی بر اساس مدل دنیسون ازنظر هییت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، مجله مطالعات روانشناسی و تربیتی، دوره 10، شماره 1 ، ص:148-170‌
رجبی، پونه؛ شیرازیان، زهرا(1396)، بررسی تاثیر ویژگی‌های شغلی بر رشد مسیر شغلی و قابلیت‌های تطبیق با آن، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره 9، شماره 4، ص: 107-127
چاپلقیان، غلام(1389)، بررسی مداخله هاو پیش‌ران‌های راهبرد مدیریت عملکرد شغلی بنیان، فصلنامه علمی ترویجی توسعه‌سازمانی پلیس، سال هفتم، شماره31
حسینی، ابوالحسن؛ تبسمی، امیر؛ داد فر، زهرا(1396)، بررسی تاثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی، چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 29، ص: 155-171
خائف الهی، احمد و شرافت(1393)، تاثیر ابعاد کار راهه با توجه به عوامل شغلی بر پیامدهای سازمانی، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال ششم، شماره 3، ص:157-184
سپهر دوست، حمید؛ باروتی، مهسا(1396)، بررسی آثار تورمی تا نزی بر عملکرد نظام مالیاتی در ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال بیست و دوم، شماره 72، پائیز 1396، ص: 1-40
سمیعی ،فاطمه؛ صادقیان، علیرضا و عابدی، محمدرضا(1393)، آرزوها و موفقیت مسیر شغلی مدیران، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال ششم، شماره 1 ، ص:53-77
سیدجوادین، سید رضا(1387)، مدیریت منابع انسانی وامورکارکنان، چاپ پنجم، انتشارات نگاه دانش ، تهران
شیخ اسماعیلی، سامان و حزب اوی، سنا(1395)، ارائه الگوی عوامل موثر بر جهت‌گیری‌های کار راهه شغلی، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال هشتم، شماره 1، ص:78-55
شوقی، بهزاد و آقاجانی، طهمورث(1392)، بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر فرهنگ‌سازمانی، مطالعات کمی در مدیریت، دوره چهارم، شماره2،ص: 79-96
ضیائی، محمدصادق؛ روشن‌دل، طاهر و نرگسیان، عباس(1390)، بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه تهران: بر اساس مدل فرهنگ‌سازمانی دنیسون، نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، دوره 45، شماره 55،ص: 49-72
عبدالهی ،بیژن و بهرامی ،آذر(1392)، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری ومسیرشغلی (کارکنان ذوب‌آهن)، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، ش12، ص:20-13
عریضی سامانی، سید حمیدرضا و براتی،هاجر(1394)، اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای شغلی و فردی بر خشنودی از کار راهه، مجله روانشناسی معاصر، دوره 10، شماره 1، ص:33-46
عسگریان, علیرضا؛ مجید به اجلان؛ ایمان الدین مرادی باغ فیضی و مهدی مقدمی راد، ۱۳۹۷، کارت امتیازی متوازن فردی راهکار همسویی پرداخت با عملکرد در سازمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی، نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه 3 (11
فقهی فرهمند، ناصر(1394)، اولویت‌بندی فرهنگ‌های سازمانی برای ارتقاء عملکرد کارکنان به تفکیک زن و مرد در سازمان‌های خدماتی، زن و مطالعات خانواده، سال هفتم، شماره 8 ، ص: 91-69
گرائی نژاد، غلامرضا و چپردار، الهه(1391)، عوامل موثر بر درآمدهای مالیاتی در ایران، دوره 6، شماره 20، ص: 92-69
مبلغی، مصطفی و دانش، الهام(1393)، بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ‌سازمانی در جهت بهبود فرهنگ و بهره‌وری سازمانی در صنعت بیمه با استفاده از مدل دنیسون، نشریه مدیریت بهره‌وری، دوره 8، شماره 31، ص: 101-124
مشبکی، اصغر(1385)، مدیریت رفتار سازمانی، چاپ سوم، انتشارات ترمه.
مومنی، منصور و فعال قیومی، علی(1391)، تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS، تهران:گنج شایگان.
مهربان پور، محمدرضا؛ وقفی سید حسام ؛ آهنگری، مهناز و مام صالحی، پرویز(1396)، بررسی عوامل موثر بر اجتناب از مالیات و تاثیر آن بر معیارهای ارزیابی عملکرد با استفاده از معادلات ساختاری، دانش حسابداری مالی، دوره چهارم، شماره 3، پیاپی14، ص: 65-86
نوع پسند اصیل، سیدمحمد؛ ملک اخلاق، اسماعیل و عاشق حسینی مهرویانی، مجید(1393)، بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و عملکردسازمانی، پژوهش های مدیریت منابع انسانی، سال ششم ،شماره 1،بهار13
مجیدی، عبداله؛ محمدی مقدم، یوسف و قاسمی، فاطمه(1390)، تاثیر ساختار سازمانی بر بهبود عملکرد معاونت آموزشی دانشگاه علوم انتظامی،توسعه مدیریت و منابع انسانی و پشتیبانی، دوره ششم، شماره 21، ص: 201-220
نیسی ،عبد الکاظم؛ ارشدی، نسرین و محبت، راحله(1389)، طراحی وآزمون الگویی از پیشایند ها و پیامد های موفقیت کار راهه ذهنی در یک سازمان صنعتی، دستاوردهای روانشناختی، دوره چهارم ، شماره 2، ص:35-62

Abele, E. A. and Spark, D.(2009), How do objective and subjective career success interrelate over time? ,Journal of Occupational and Organizational Psychology, 8(3), 803-825
Arthur, M. B.; khapova, S .N. and Wilderom, C. P. M.(2005), Career success in a boundaryless career world, Jornal of Organizational Behavior, 26, 177-202
Brunch, Y. (2002). Career systems in transition. Personal Review. (8), 231-253
Baruch, Y. (2004). Transforming careers: From linear to multidirectional career
paths. Career Development International, 9(1), 58-73.
Cameron, K. A. and Quinn, R. E.(2006), Diagnosing and changing Organizational culture:based on competing values framework. Jossy-Bass
Cameron, K. S. , & Quinn, R. E. (2011), Diagnosing and Changing Organizational Culture,Based on the Competing Values Framework (4rd ed. ). Jossey-Bass: John Wiley & Sons.
Defillippi, R. J. and Arthur, M. B.(1994). The boundaryless career: a competency-based perspective. Journal of Organizational Behavior, 15(3), 307-324.
Dries, N., Pepermans, R., and Carlier, O.(2008), Career success: Constructing a multidimensional model, Journal of Vocational Behavior,73,254-267.
Greenhaus, J. H. (2003), Career daynamics, Industrial and Organizational Psychology, 12, 519-540.
Hall, D.(2002), Careers In and Out of Organizations. Thousand oaks: Sage Publications.
Heizen, T. V. and Alessie, R.(2015), Time preferences and career investments, Labor and E conomics, 35, 77-92.
Heredia, A.(2009). Determinants of career succsess for engineering technology program graduates, University Ramon Liull.
Heslin, P. A.(2005), Conceptualizing and evaluating career success. Journal of Organizational Behavior, 26, 113-136.
Iemann, T. and Braakmann, N.(2013), The impact of international experience on objective and subjective career success in early careers, International Journal of Human Resource Management, 24(18), 3438-3456.
Judge, T.; Cable, M.; Boudrea, J. and Bretz, R. (1995). An empirical investigation
of the predictors of executive career success. Personnel Psychology, 48 (3), 485-519.
Korner, A.; Lechner, G.; Pavlova, M. and Silbereisen,. R.(2015). Goal engagement in coping with occupational uncertainty predicts favorable career- related outcomes, Journal of vocational behavior, 88, 174-184.
Naranjo, J. C.; Jimenz, D. and Valle, R. S.(2015), Studing the link between organizational culture, innovation, and performance, Jornal of Vocational Behavior, 48(1), 30-41
Nilforooshan, P. and Salimi, S.(2016). Career adaptability a mediator between personality and career engagement, Jornal of Vocational.Behavior, 94, 1-10
Ogbonna, E. and Harris, L. C.(2003), Innovative organizational structures and performance, Human Capital, 16(15), 512-533
Kribikova, P.(2016). Organizational structure and performance, Actual Problems In Economics, 17(5), 109-118
Rosenberg, M.(1979). Conceiving The Self, New York: Basic Books
Schein, E. H.(1996). Career anchors revisited: Implications for career development in the 21st century, Academy of Management Executive, 10(4), 80-89
Seibert, S.; Kraimer, M. and Liden, R.(2001). A social capital theory of career
Success, Academy of Management Journal, 44 (2), 219-237
Sorensen, l. Thomas , W. H. , Feldman, D. C.(2005), Career saccess predictors. Human Capital, 58(2), 367-408
Tremblay, M.; Dahan. J. and Gianechini. M.(2014). The mediating influence of career success in relationship between career mobility criteria, career anchors and satisfaction with organization, Personnel Review, 43, 324-607
Wong,S. ; Rasdi, R.M. ; Abu Samah, B. ; Abdul Wahat, N. (2017); Promoting Protean Career Through Complpyability Culture and Mentoring: Career Strategies as moderator, Journal of Training and Development, 41(3), P: 277-302
Yanjan, G.; Twenxia, Z.; Tpeng, J. and Tyixin, Z.(2015), Perceived organizational career management and career adaptability as predictors of success and turnover intention among Chinese employees. Journal of Vocational Behavior, 88, 230-237