تضمین مأموریت از تصدیق طراحی تا صحه گذاری محصول

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

-

چکیده

شکست هایی که در دهه ی 1980 برای بسیاری از مأموریت های فضایی رخ داد و هزینه های سرسام آور این گونه شکست ها، نیاز به یک بازنگری مستقل از مأموریت های فضایی را بیش از پیش نمود بخشید. در همین راستا تیم های بازنگری مأموریت برای هر حوزه تشیکل و پس از اجرای ارزیابی ریسک و ارایه خروجی، منحل می شد و عارضه ی عدم ثبات در اعضای تیم ، مشکلات و هزینه های زیادی را برای سازمان به همراه داشت. بتدریج سازمان ها دریافتند که نیاز به یک تیم تضمین مأموریتی دارند که تعدادی از اعضای آن ثابت و با توجه به هر مأموریت منحصر به فرد، کارشناسان و افراد خاصی به تیم اضافه شوند.
امروزه تیم تضمین مأموریت به عنوان یکی از بخش های جدایی ناپذیر فرآیند صدور گواهی انجام مأموریت، به شمار می آیند.
در یک فرآیند مهندسی با گستردگی و پیچیدگی خاص مانند اکتساب یک سیستم فضایی، تضمین مأموریت بخشی از مهندسی سیستم ها و فعالیت های یکپارچه ای می باشد که با استفاده از ترکیب صحه گذاری طراحی و تصدیق محصول، هم برای طراح و هم برای کاربر، اطمینان خاطر بالایی از اجرای موفق توابع مورد نیاز سیستم فراهم می نماید.
با توجه به اهمیت بحث تضمین مأموریت، بر آن شدیم تا این موضوع را باز نموده و سنگ بنای آن را که با شش فرآیند اصلی و هفت قاعده ی پشتیبان، سازمان را به اهداف طرح ریزی شده خود هدایت می نماید را تشریح نمائیم.

کلیدواژه‌ها