پایش و اندازه گیری فرآیندها در استاندارد 2008 : ISO 9001 رویکرد الکترونیکی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

-

چکیده

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 در بند  1- 8 بیان می دارد، که “سازمان میب ایست فرآیندهای پایش و اندازه گیری را طرح ریزی و اجرا نماید”  و در جایی دیگر بند 1- 4 الزامات عمومی الزام مین ماید که سازمان میب ایست “ فرآیندها را مورد پایش و اندازه گیری و تحلیل قرار دهد “و همچنین به طور خاص و در بندی مجزا بند 3- 2- 8 پایش و اندازه گیری فرآیندها سازمان را ملزم به اتخاذ روش های مناسب جهت پایش و اندازه گیری فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت می نماید“سازمان باید روش های مناسبی را برای پایش و اندازه گیری فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت بکارگیری” . پایش و اندازه گیری فرآیند ها به عنوان یکی از فعالیت های شامل در رویکرد فرآیندگرایی و مدیریت فرآیندها، نقش اساسی در بهبود زمانی دارا می باشد. بدون پایش و اندازه گیری فرآیندهای سازمانی نمی توانیم به تحلیل و بهبود آن ها اقدام نمائیم. در این مقاله سعی شده علاوه بر پرداختن به موضوع پایش و اندازه گیری فرآیندها، رویکرد و روشی مبتنی بر IT جهت پایش و اندازه گیری فرآیندهای سازمانی معرفی گرددو همچنین ثمرات بکارگیری آن تشریح شود.

کلیدواژه‌ها