مقایسه ی استانداردها و الگوهای توانمندساز مهندسی سیستم

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

-

چکیده

در چند سال گذشته پنج استاندارد و سه الگوی توانمندساز در مهندسی سیستم منتشر شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است. بنابراین ممکن است برگزینی یک استاندارد یا الگوی پایه، دشوار به نظر برسد. در این مقاله به بررسی شباهتها و تفاوتهای این استانداردها و الگوها می پردازیم. استانداردها و الگوهای برگزیده شده، برای این منظور شامل: انواع نظامی، تجاری و بین المللی میشود.

کلیدواژه‌ها