پیاده‌سازی مهندسی ارزش در سازمان‌های صنعتی مطالعه موردی در پروژه

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

-

چکیده

آنچه که در این تحقیق به آن پرداخته شده ، ارایه اطلاعاتی در خصوص نحوه  پیاده‌سازی مهندسی ارزش در سازمان‌های صنعتی ( حوزه صنعت عمران و راهسازی) در یک پروژه است. با استفاده از یافته‌های تحقیق که سازمان‌های صنعتی را از منظر مؤلفه‌های هزینه، کیفیت و کاربرد مورد تجزیه و تحلیل قرار داده، مدل مفهومی استخراج شده و از این طریق به طرح سوالات پژوهشی اقدام شده است.
امتیاز بالای مقاله در این است که یک مثال واقعی و در حال اجرا را مورد  مطالعه قرار داده و درک خوبی نسبت به مطالب ارائه شده ایجاد می‌نماید. نظم محتوایی مقاله بدین صورت خواهد بود که ابتدا به ذکر تعاریف پرداخته و سپس چگونگی فرآیند اجرای مهندسی ارزش در پروژه عمرانی را توضیح خواهد داد و در پایان با استفاده از تجزیه وتحلیل و ارایه مدل مفهومی مناسب، با در نظر گرفتن جامعه‌ی آماری، نتیجه‌گیری مناسب از نمونه مورد مطالعه ارایه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها