طراحی الگوی سامانه اطلاعات مدیریت پروژه در یک واحد پروژه محور مطابق با استاندارد PMBOK

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

-

چکیده

با توجه به منحصر بودن فرآیندهای کاری در هر سازمان ، سامانه های مورد نیاز نیز منحصر به فرد می باشند. هدف اصلی این پژوهش جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها و شناسایی نقاط قوت و ضعف سامانه های اطلاعاتی مدیریت پروژه موجود و استخراج نیازهای اطلاعاتی و ارائه یک الگوی یکپارچه سامانه اطلاعات مدیریت پروژه بر اساس استاندارد پی ام باک  ، منطبق بر نیازهای واقعی محل پژوهش می باشد.
در این مقاله ، پس از بیان کلیات و اطلاعات مربوط به مطالعات اولیه و بررسی وضعیت موجود نرم افزارهای مدیریت پروژه ، الگوی پیشنهادی سامانه اطلاعات مدیریت پروژه مبتنی بر پوشش نقاط ضعف و استخراج نیاز های اطلاعاتی محل پژوهش ارائه گردیده است .
برای تجزیه و تحلیل وضعیت موجود پس از مطالعه میدانی ، نرم افزارهای موجود شناسایی شده و بر اساس گروه های فرآیندی مدیریت پروژه استاندارد انتخاب شده ، نیازهای اطلاعاتی موجود مدیریت پروژه شناسایی شد و برای جمع آوری اطلاعات وضعیت موجود به روش میدانی ، پرسشنامه  اول مبتنی بر محور های اصلی مشکلات طراحی گردید و کلیه نقاط ضعف سیستم موجود و همچنین کلیه نیازهای سیستمی استخراج گردید.
در مرحله بعد پس از استخراخ نیازهای اطلاعاتی مدیریت پروژه برای ارائه الگوی پیشنهادی از ابزار های مدل سازی همچون نقشه گروه های فرآیندی مدیریت پروژه بومی شده و نمودار جریان گردش اطلاعات پروژه  در سه لایه و نمودار جریان داده  استفاده شده و الگوی سامانه اطلاعات مدیریت پروژه طراحی گردید.
سپس پرسش نامه دوم برای صحه گذاری الگوی ارائه شده تهیه و اجرا شد و تایید جامعه آماری نسبت به الگوی پیشنهادی دریافت شد.
یافته پژوهش بیانگر آن است که الگوی پیشنهادی با اهداف پژوهش برای مدیریت یکپارچه اطلاعات در راستای تحقق اهداف پروژه در زمینه مدیریت زمان ، هزینه ، اهداف کیفی و اقلام قابل تحویل پروژه منطبق می باشد و   می توان ادعا داشت که الگوی یکپارچه سامانه اطلاعات مدیریت پروژه را می توان در بستر نرم افزاری پیاده سازی و در محل پژوهش مورد بهره برداری قرار داد .

کلیدواژه‌ها