طبقه بندی الگوهای پویای رفتاری سیستم ها

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

-

چکیده

امروزه استفاده از اصطلاحاتی همچون "سیستم"، "سیستم های پیچیده"، "سیستم های پیچیده انطبا ق پذیر" و واژه هایی از این دست نسبت به
گذشته بسیار افزایش یافته است که این امر نشان از اهمیت مفهوم سیستم دارد. لذا شناخت انواع سیستم ها و الگوهای رفتاری آنها به منظور
تجزیه وتحلیل صحیح آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این مقاله سعی می شود که انواع الگوی پویای رفتاری سیستم ها که از آن
به عنوان دامنه حالت سیستم ها یاد می شود، مورد بررسی قرار گیرند. بدین منظور ابتدا به تعریف سیستم و بررسی ویژگیهای آن پرداخته و
پس از آن با سیستمهای پیچیده و سیستمهای پیچیده انطبا قپذیر که نوع خاصی از سیستمها میباشند آشنا میشویم. در نهایت هم انواع
دامنه حالات سیستمها، تفاوتها و ویژگیهای هر یک از این دامنه حالات در قالب جدولی ارائه می گردند.

کلیدواژه‌ها