شناسائی و اولویت بندی ریسک های راهبردی «مطالعه موردی؛ شرکت هلدینگ توسعه صنایع ومعادن غدیر

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

-

چکیده

ازآنجایی که سازمانهای هلدینگ در رشته های مختلف کسب و کار فعالیت م یکنند و با واحدها و فرایندهای گوناگونی سر و کار دارند،
برنامه ریزی،کنترل وهدایت این اجزا در راستای تحقق اهداف هلدینگ از چالشهای بسیار مهم این دسته از سازما نها محسوب م یشود. از
این حیث سازمان با ریسک های متعددی در مسیر رشد و راهبرد خود روبرو می باشد و جهت تمرکز بیشتر مدیران بر روی ریسک های
پراهمیت و پراحتمال تر لازم است این ریسک ها اولویت بندی شوند.
هدف این شناسایی و اولویت بندی ریسک های راهبردی در شرکت هلدینگ توسعه صنایع و معادن غدیر بوده است. برای استخراج داد هها
از روش دلفی استفاده گردید.
نتایج این تحقیق در چهار گام ابتدا به شناسایی ریسک های راهبردی، سپس به اولویت بندی این ریسک ها پرداخته است.

کلیدواژه‌ها